Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.09.2019
Naslov: Seznanitev z dokumenti stečajnega upravitelja
Številka: 0712-1/2019/2214
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Sodni postopki, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste v osebnem stečaju ter da ste na sodišče že večkrat vložili vlogo za vpogled v dokumentacijo in evidenco stečajnega upravitelja. Zanima vas, ali ste do takšnega vpogleda upravičeni. Prav tako vas zanima, ali so podatki pri stečajnemu upravitelju tajni.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Iz vašega zaprosila za mnenje ni povsem jasno, ali želite vpogledati v dokumente stečajnega upravitelja, ki se nahajajo v sodnem spisu, ali se želite seznaniti z dokumenti, s katerimi razpolaga stečajni upravitelj in se nanašajo na vaš postopek osebnega stečaja. 

 

IP zato uvodoma opozarja, da v skladu s tretjim odstavkom člena 55 Splošne uredbe ni pristojen za nadzor dejanj obdelave sodišč, kadar delujejo kot sodni organ. Zato ne more presojati, ali ste v konkretnem postopku osebnega stečaja do vpogleda v dokumente stečajnega upravitelja, s katerimi razpolaga sodišče, upravičeni. Pojasnjuje pa, da imate skladno s 150. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 121. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZFPPIPP) kot stranka v postopku pravico pregledovati in prepisovati spis v vaši zadevi osebnega stečaja.

 

Ob tem IP dodaja, da so pravila v zvezi z upravitelji urejena v določbah 97. do 120p. člena ZFPPIPP. Nadzor nad upravitelji v skladu s temi določbami opravlja Ministrstvo, pristojno za pravosodje, ter Zbornica upraviteljev. Več o postopku osebnega stečaja si lahko preberete tudi na spletni strani sodišča: https://nasodiscu.si/osebni-stecaj#informacije-o-postopku.

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oziroma pravica do dostopa do osebnih podatkov pa je zagotovljena vsakemu posamezniku v tretjem odstavku 38. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, s spremembami in dopolnitvami) in v členu 15 Splošne uredbe. Skladno s temi določbami mora upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo:

  • posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;
  • omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov, torej zagotoviti dostop do njihove vsebine, in
  • če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, tudi določene informacije, ki so natančno naštete v členu 15(1) Splošne uredbe.

 

Pravica do seznanitve z osebnimi podatki oziroma pravica do dostopa do osebnih podatkov se torej nanaša le na osebne podatke prosilca. To pomeni, da se v okviru te pravice posameznik lahko seznani zgolj z lastnimi osebnimi podatki. Zahteva se vloži pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke, praviloma pisno, tudi po e-pošti ali na neobvezujočem obrazcu »SLOP«, ki je objavljen na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želi posameznik prejeti. Rok za odločitev upravljavca je en mesec od prejema zahteve, ta rok pa se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Zoper molk upravljavca ali zoper njegov zavrnilni odgovor je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP. Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca. Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/ ter https://tiodlocas.si/.

 

Glede na navedeno lahko pri stečajnem upravitelju, ki ga je imenovalo sodišče v vaši zadevi, podate zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, počakate na njegov odgovor oziroma na potek roka za odgovor. Zahtevo lahko stečajni upravitelj zavrne, če niso izpolnjeni osnovni pogoji za seznanitev (npr. ker ne gre za osebne podatke), če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana ali če so v ustavi, mednarodnih aktih ali področnih zakonih določene posebne izjeme. Če odgovora ne boste prejeli ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko pri IP vložite pritožbo. Ker pa IP nastopa kot pritožbeni organ ter ker ne pozna vseh dejstev in okoliščin konkretnega primera, vam dokončnega odgovora, ali vam je v konkretnem primeru dolžan stečajni upravitelj osebne podatke, ki jih zahtevate, dati na voljo, ne moremo podati. Pomembno pa je izpostaviti, da lahko na podlagi člena 15 Splošne uredbe pridobite le podatke, ki se nanašajo na vas, na podlagi 150. člena ZPP pa lahko praviloma pridobite tudi osebne podatke drugih oseb, ki jih vsebujejo dokumenti v spisu, razen če zakon ne določa drugače.

 

Na koncu IP opozarja še, da tudi dokončnega odgovora na vprašanje, ali so podatki pri stečajnem upravitelju tajni, ni pristojen podati. Pojasnjuje pa, da je skladno z 2. členom Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11) tajni podatek dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ki ga je treba zaradi razlogov določenih v tem zakonu zavarovati pred nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu s tem zakonom določeno in označeno za tajno. Če torej stečajni upravitelj razpolaga s takšnim podatkom, potem je ta tajen, sicer pa ne.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov