Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.09.2019
Naslov: Dostop do podatkov ZK
Številka: 0712-1/2019/2217
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete ali možno, vsaj teoretično, iz zemljiške knjige »peš« pridobiti podrobne osebne podatke lastnikov različnih stanovanjskih enot. Menite, da je to možno, a malo verjetno.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav in zavarovanja osebnih podatkov ne more presojati.

 

Skladno s 198. členom Zakona o zemljiški knjigi mora biti vsakomur prek portala e-ZK omogočen brezplačen dostop in računalniški izpis z zakonom določenih podatkov informatizirane glavne knjige.

 

OBRAZLOŽITEV

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je za zakonito obdelavo osebnih podatkov potrebno imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba pravne podlage določa v prvem odstavku člena 6, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Glede objave podatkov oziroma glede dostopa do podatkov, ki so vpisani v zemljiški knjigi IP dodaja, da Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03 in naslednji; v nadaljevanju ZZK-1) v 1. členu določa, da je zemljiška knjiga javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstev v zvezi z nepremičninami. Načelo javnosti je tudi eno od temeljnih načel, ki jih določa ZZK-1, in skladno z njim so vsi vpisi v zemljiški knjigi javni (4. člen). Imetnik pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, se v zemljiško knjigo vpiše s podatki, ki jih določa ZZK-1. Tako se na primer, v kolikor je imetnik pravice fizična oseba, na podlagi 24. člena ZZK-1, o imetniku pravice vpišejo ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO) ter naslov stalnega prebivališča.

 

Skladno s 195. členom ZZK-1 so vsi vpisani podatki v glavni knjigi zemljiške knjige javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati, da mu zemljiškoknjižno sodišče izda overjeni izpisek iz zemljiške knjige. Način zagotavljanja javnosti informatizirane glavne knjige pa je urejen v 198. členu ZZK-1. Skladno z omenjenim členom mora biti vsakomur prek portala e-ZK, le-ta je del portala e-Sodstvo, omogočen brezplačen dostop in računalniški izpis teh podatkov informatizirane glavne knjige:

  1. vpisanih (aktualnih) podatkov, ki se nanašajo na posamezno nepremičnino (redni izpis iz zemljiške knjige),
  2. prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezno nepremičnino in ki so zaradi poznejših vpisov označeni kot izbrisani (zgodovinski izpis iz zemljiške knjige),
  3. podatkov o posamezni izvedeni pravici ali pravnem dejstvu iz četrtega odstavka 13.a člena tega zakona,
  4. če je pri nepremičnini vpisana plomba tudi podatkov:
  • o stanju postopka,
  • o vsebini zemljiškoknjižnega predloga in
  • o vsebini sklepov zemljiškoknjižnega sodišča ali sodišča druge stopnje o vpisu.

 

Tu je potrebno opozoriti še na tretji odstavek 198. člena, ko določa, da mora biti zadnjih šest številk EMŠO v izpisu prikritih, v kolikor tak izpis vključuje podatke o fizični osebi.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Žiga Veber,

državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik,

informacijska pooblaščenka