Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.09.2019
Naslov: Ugovor obdelavi
Številka: 0712-1/2019/2230
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do pozabe, Pravica do ugovora
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede ravnanja upravljavca osebnih podatkov, ki ne upošteva vaše želje po prenehanju uporabe vaših osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati zakonitosti in primernosti obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. Dokončno presojo zakonitosti obdelave osebnih podatkov lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku.

 

Iz vašega dopisa izhaja, da ste od upravljavca tako pisno kot ustno zahtevali prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, obenem pa zahtevali tudi izbris vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen. Na ta način ste uveljavljali pravico do ugovora iz 21. člena v povezavi s pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«) iz 17.člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Drugi odstavek 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov namreč določa, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Tretji odstavek istega člena nadalje določa, da kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne smejo več obdelovati v te namene.

V primeru, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu z drugim odstavkom 21. člena, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ima ta posameznik skladno s prvim odstavkom 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

 

V četrtem odstavku 12. člena Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da mora upravljavec, če ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le-tega brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvestiti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev. Ob tem je treba upoštevati tudi določbo ZVOP-1, ki v 73. členu določa, da je upravljavec osebnih podatkov na podlagi takšnega ugovora dolžan v 15-ih dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

 

Ob tem IP pojasnjuje še, da je v Republiki Sloveniji IP nadzorni organ, ki v primeru kršitve navedenih pravic iz Splošne uredbe o varstvu podatkov deluje kot pritožbeni organ, zato lahko na IP vložite pritožbo zoper ravnanje upravljavca, ki ne upošteva vaše zahteve za prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

IP sklepno pojasnjuje še, da Splošna uredba neposrednega trženja ne ureja posebej. Neposredno trženje po telefonu je tako urejeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEkom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT; Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo, 19/15). Iz vašega zaprosila izhaja, da gre v konkretnem primeru za neposredno trženje vam kot fizični osebi, zato pridejo v poštev določbe ZEkom-1. Nadzor nad izvajanjem njegovih določb je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS).

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka