Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.10.2019
Naslov: Razkritje podatkov o nadzoru svetu javnega zdravstvenega zavoda
Številka: 0712-1/2019/2209
Vsebina: Pravne podlage, Upravljanje gospodarskih družb
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 11. 9. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje, ali ste na zahtevo sveta zavoda dolžni temu posredovati (1) zapisnik nadzora v celoti, saj gre za porabo javnih sredstev, (2) zapisnik s prikritimi osebnimi podatki ali (3) zgolj povzetek nadzora.

V UKC je bil s strani direktorja (ob izpostavljeni problematiki na seji sveta zavoda) uveden izredni zunanji strokovni nadzor nad delom oddelka, enega izmed upravno-tehničnih služb.

Nadzor je izvedlo zunanje svetovalno podjetje, za kar je bila sklenjena tudi pogodba in storitev plačana.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Svet zavoda lahko prejme zapisnik ali drug dokument v zvezi z nadzorom, vendar lahko ta vsebuje le tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za pristojno obravnavo s strani sveta zavoda.

V vsakem primeru pa se svet lahko seznani z osebnimi podatki, ki so po zakonu javni (na primer podatki o javnem uslužbencu, ki so v zvezi z delovnim razmerjem).

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Če gre za podatke, ki so po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) javni, se z njimi nedvomno lahko seznani tudi svet zavoda. Sem lahko spadajo tudi osebni podatki, za katere zakon določa, da so javni, na primer pod pogoji iz tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ (osebni podatki javnih uslužbencev, ki so v zvezi z delovnim razmerjem ali porabo javnih sredstev). Če je bil izvedeni nadzor plačan zunanjemu izvajalcu, to še ne pomeni nujno, da so javni tudi vsi osebni podatki, ki se nahajajo v zapisniku, ne glede na to, ali se nanašajo na zaposlene ali na druge osebe.

 

Pritožbena praksa na področju dostopa do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani IP.

 

Ne glede na določbe ZDIJZ je v določenem primeru dopustno, da se svetu zavoda razkrijejo osebni podatki zaposlenih ali drugih oseb (npr. poslovne stranke, pacienti, svojci), (1) če je razkritje nujno potrebno za uspešno in učinkovito obravnavo problematike in (2) če je svet zavoda za tako obravnavo pristojen po predpisih in internih aktih. Pri pripravi oziroma pri razkritju dokumenta je treba slediti tudi načelu najmanjšega obsega podatkov po c točki prvega odstavka člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) v 76.a členu ne vpliva na zgornje mnenje, ker so predlagatelji lahko le pacient in njegovi svojci in ker, če gre za povzetek, to še ne pomeni, da ta ne vsebuje osebnih podatkov.

 

Bolj konkretnega odgovora ne moremo podati:

  • ker ne poznamo vsebine predmetnega zapisnika in razlogov za njegovo obravnavo na svetu zavoda,
  • ker je konkretna presoja zakonitosti možna le v inšpekcijskem nadzoru in
  • ker na področju dostopa do informacij javnega značaja nastopamo le kot pritožbeni organ.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka