Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.10.2019
Naslov: Razkritje konkretnih zdravstvenih razlogov upravni enoti
Številka: 0712-1/2019/2225
Vsebina: Posebne vrste, Pravne podlage, Upravne enote, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 18. 9. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o ustreznosti zahteve upravne enote po predložitvi zdravniškega potrdila z natančno označenim zdravstvenim razlogom. Na upravni enoti ste v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju zakon) in Pravilnikom o parkirni karti (v nadaljevanju pravilnik) oddali svojo zahtevo za izdajo parkirne karte. Ena izmed prilog tej zahtevi je tudi potrdilo izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega izmed pogojev iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena zakona. Problem je nastal, ker vam izbrana osebna zdravnica na potrdilu ni obkrožila, katero od naštetih bolezni oz. diagnoz imate. Iz samega potrdila namreč ne izhaja, da bi bilo potrebno obkrožiti, za katero diagnozo gre, prav tako se vam z vidika varstva osebnih podatkov zdi povsem nepotrebno, da so uslužbenci upravne enote seznanjeni z vašim zdravstvenim stanjem. Na upravni enoti vam parkirne karte niso želeli izdati brez zahtevane označbe.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ker nismo pristojni za nadzor nad zakonitostjo vodenja upravnih in drugih postopkov pri upravnih enotah in se posledično ne moremo opredeljevati do ugotovitvenega postopka v konkretnih zadevah, ki jih rešujejo upravne enote, je naše mnenje le načelno oziroma splošno. 

 

 

Zbiranje konkretnega zdravstvenega razloga (tj. enega izmed šestih možnih) za izdajo parkirne karte s strani upravnega organa prek predpisanega obrazca, je načeloma prekomerno.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Razlog za zgornje stališče je v tem:

  • da predpisani obrazec ne zahteva navedbe konkretnega zdravstvenega razloga;
  • da pravilnik izrecno ne zahteva razkritja konkretnega razloga, pač pa v 6. členu predpisuje predložitev potrdila o »izpolnjevanju enega izmed pogojev iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena zakona«. Že s tem, ko zdravnik izda splošno potrdilo potrdi, da je izpolnjen eden izmed pogojev, čeprav ne navede konkretno, za kateri pogoj gre;
  • da zakon (ki je temeljna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v konkretnem primeru) v 66. členu ne zahteva navedbe konkretnega zdravstvenega razloga na potrdilu;
  • da se, v skladu z zakonom, v evidenci izdanih parkirnih kart ne vodi podatka o konkretnih razlogih za izdajo parkirne karte, prav tako se ta podatek ne vpisuje na samo parkirno karto;
  • da je presoja upravne enote o izpolnjevanju pogojev omejena le na formalni preiskus (tj. ali je izdano potrdilo, ali je izdano s strani upravičene osebe, ali se nanaša na vlagatelja zahteve in ali je potrdilo pristno) in ne na materialni preiskus;
  • da, glede na določbe 66. člena zakona, ni pomembno kateri izmed šestih pogojev (razlogov) je izpolnjen, važno je le, da je izpolnjen (najmanj) eden, saj so pogoji med seboj enakovredni ter predpisani na alternativni način;
  • da, glede na določbe 66. člena zakona, pravica do parkirne karte ni diferencirana na več ravni v odvisnosti od pomembnosti ali vrste konkretnega zdravstvenega razloga, pač pa je enotna in se izda ne glede na to, kateri izmed pogojev je podan;
  • da se na zdravniška potrdila praviloma ne zapisujejo konkretni podatki o zdravstvenem stanju (npr. diagnoze, razlogi, posledice), pač pa se s potrdilom le potrjuje določeno pravnorelevantno dejstvo. Izjema je, če pacient v širši zapis privoli ali če bi to izrecno zahteval zakon, kar pa v konkretnem primeru ne velja;
  • da zaradi nenavedbe konkretnega zdravstvenega razloga ni okrnjena možnost kontrole oziroma ugotavljanja odgovornosti zdravnika za izdano potrdilo.

 

V zvezi z načelom sorazmernosti oziroma načelom najmanjšega obsega podatkov (člen 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov) je na naši spletni strani že izdanih več mnenj.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka