Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.10.2019
Naslov: Izbris uporabniških računov in komentarjev na spletnih portalih
Številka: 0712-1/2019/2171
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, če so mu že znani primeri o tem, ali mogoče in na kakšen način doseči trajni izbris svojih lastnih uporabniških računov in objav komentarjev na spletnih portalih medijev.

 

****

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi zgoraj navedenim vprašanjem.

 

****

 

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in postopek uveljavljanja teh pravic, določa Splošna uredba, in sicer v členih 12 do 23. Med omenjene pravice sodi tudi pravica do izbrisa oziroma pravica do pozabe, ki je urejena v členu 17 Splošne uredbe. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na tej podlagi pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar je podan eden od naslednjih razlogov:

a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1), za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2);

d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;

f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

 

Ob tem je potrebno izpostaviti, da pravica do izbrisa ni neomejena. Splošna uredba v členu 17(3) določa, da se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more sklicevati na pravico do izbrisa, če je obdelava potrebna:

a) za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;

b) za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;

c) iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) člena 9(2) ter členom 9(3);

d) za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 9(1), kolikor bi pravica iz odstavka 1 lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave, ali

e) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Način uresničevanja pravic posameznika iz členov 15 do 22 ureja člen 12 Splošne uredbe, kjer je v tretjem odstavku določeno, da mora upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

 

V četrtem odstavku člena 12 Splošne uredbe je še določeno, da če upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec takega posameznika brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev.

 

****

 

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko torej na podlagi člena 17 Splošne uredbe od upravljavca spletnega portala zahteva izbris svojih lastnih uporabniških računov in objav komentarjev na spletnih portalih medijev. IP priporoča, da posameznik zaradi lažjega dokazovanja v morebitnih kasnejših postopkih podpisano pisno zahtevo pošlje na način, ki omogoča poznejše dokazovanje, da je zahteva bila poslana in kdaj je bila poslana (npr. priporočeno, s povratnico ipd.). Če upravljavec takšni zahtevi posameznika ne ugodi ali ji le delno ugodi ali pa če upravljavec v roku enega meseca posamezniku na njegovo zahtevo sploh ne odgovori, lahko posameznik vloži pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). Pritožba mora biti vložena skladno z določbami 63., 64, 65. in 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06–UPB2, s spremembami).

 

 

Več informacij v zvezi s pravico do izbrisa je dostopnih na spletni strani, ki jo je IP pripravil v okviru projekta, s katerim želi dvigniti raven zavedanja o pravicah s področja varstva osebnih podatkov: www.tiodlocas.si; povezava do rubrike glede pravice do izbrisa: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/.

 

 

Pripravil:

Jože Bogataj,

namestnik informacijske pooblaščenke

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka