Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.12.2018
Naslov: Vpogled v zgodovino vozila
Številka: 0712-3/2018/2590
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede možnosti vpogleda v servisno bazo avtomobilov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da osebni podatek skladno s členom 4(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

IP je glede pridobivanja podatkov o rabljenem vozilu od pooblaščenega serviserja v preteklosti že poudaril, da so podatki o okvarah in popravilih na vozilu, številki šasije motornega vozila, vrsti, tipu ter barvi vozila osebni podatki le takrat, kadar jih je mogoče povezati z lastnikom, oziroma je na njihovi podlagi mogoče identificirati lastnika vozila. Bistveni pogoj za to, da podatki o vozilu postanejo osebni podatki, je torej ta, da je preko njih mogoče natančno identificirati posameznika.

 

Pooblaščeni serviserji so upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih strank in v okviru teh zbirk se nahajajo tudi podatki o vzdrževanju in stanju njihovega vozila, ki pa so vedno vezani na konkretno, določljivo osebo – njihovo stranko. IP ne vidi spornosti s stališča varstva osebnih podatkov, kadar zahtevo za seznanitev s podatki o vozilu poda lastnik vozila, če seveda ob tem ne bi bili razkriti podatki o tem, kdo vse so bili morebitni predhodni lastniki vozila oziroma drugi podatki, na podlagi katerih bi bili ti določljivi. Zahteva lastnika se lahko smatra kot uresničevanje njegove pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki iz člena 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, tudi dostop do osebnih podatkov ter naslednje informacije:

  • namene obdelave;
  • vrste zadevnih osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
  • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Več o uveljavljanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka