Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.09.2019
Naslov: Informacije o obdelavi OP pošiljatelja e-pošte preko spletne strani družbe
Številka: 0712-1/2019/2079
Vsebina: Informiranje posameznika
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, ali mora gospodarska družba na svoji spletni strani (v politiki zasebnosti, pravnem obvestilu ipd) posamezniku podati informacije o obdelavi podatkov tudi v zvezi z osebnimi podatki, ki jih prejme, ko ji posameznik pošlje mail (njegov e-naslov, čas pošiljanja, vsebina) na e-naslov, objavljen na spletni strani. Spletna stran namreč pri kontaktih navaja zgolj družbine e-mail naslove, na katere se zainteresiran posameznik ali poslovni partner lahko obrne in ne predvideva posebnega obrazca, v katerega bi zainteresirani vnašali določene podatke in preko katerega bi družbo lahko kontaktirali. Prosite za napotek v zvezi s tem.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem, pri čemer IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

 

***

 

IP uvodoma pojasnjuje, da se Splošna uredba uporablja za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke.

 

Pri tem Splošna uredba v členu 4 opredeljuje med drugim naslednje pojme:

 

„osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

 

„obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

 

„zbirka“ pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

 

Le v kolikor v vašem konkretnem primeru osebne podatke, ki jih posameznik posreduje s svojim sporočilom preko kontaktnega e-naslova družbe na spletni strani, zbirate (vključujete v vaše zbirke osebnih podatkov) ali nadalje obdelujete, morate posamezniku ob pridobitvi teh podatkov zagotoviti vse informacije iz člena 13 Splošne uredbe.  Presoja, ali gre v posameznem primeru za obdelavo osebnih podatkov,  je na strani upravljavca. 

 

Člen 13 Splošne uredbe določa vse informacije, ki jih mora zagotoviti upravljavec posamezniku, kadar se osebni podatki v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo, pridobijo od tega posameznika, pri čemer upravljavec zagotovi informacije takrat, ko pridobi te osebne podatke.

 

Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov na podlagi člena 13 Splošne uredbe ter druge podrobnejše vsebinske in oblikovne napotke pa lahko najdete v Smernicah za oblikovanje izjave o o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh, ki jih je izdal IP in so dosegljive na povezavi: https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/smernice-informacijskega-pooblascenca-za-oblikovanje-izjave-o-varstvu-osebnih-podatkov-na-spletnih-straneh/.

 

 

V upanju, da smo vam z našim pojasnilom pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.           

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Lidija Perčič, univ.dipl.ekon.                                                     

državna nadzornica za                                                            

varstvo osebnih podatkov