Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.09.2019
Naslov: Posredovanje OP očetu odvetniku
Številka: 0712-1/2019/2073
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Vrtec
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste s strani starša otroka, ki je vpisan v vaš javni zavod, prejeli zahtevo, da mu zaradi domnevnega poškodovanja otroka in z namenom podaje kazenske ovadbe ter vložitve odškodninskega zahtevka posredujete naslednje osebne podatke:

- ime, priimek in naslov otroka, ki naj bi poškodoval otroka;

- ime, priimek in naslov staršev tega otroka ter

- ime, priimek in naslov spremljevalke, ki je spremljala otroka, ki naj bi poškodoval drugega otroka.

 

Zanima vas, ali lahko zgoraj navedene podatke staršu otroka posredujete in če da, pod kakšnimi pogoji.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim tudi za njihovo razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so za javni sektor, kamor spada vaš vrtec kot javni zavod, naslednje:

- zakon (točka (c)),

- privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a)),

- sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

- izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1).

 

IP je za enostavnejši in razumljivejši prikaz dopustnih pravnih podlag obdelave osebnih podatkov v javnem sektorju izdelal infografiko, ki je dostopna na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/pravne_podlage_javni_sektor.pdf. Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, pa je obveznost upravljavca.

 

Ena izmed zakonskih podlag po členu 6(1)(c) Splošne uredbe je določba 10. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16, v nadaljevanju ZOdv), ki v prvem odstavku določa, da so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil ne glede na določbe drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih podatkov, dolžni brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno posredovati odvetniku podatke, ki jih ta potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi in to v roku 15 dni od dneva, ko prejmejo pisno zahtevo odvetnika. Odvetnik pa v skladu z drugim odstavkom 10. člena ZOdv nima te pravice, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom.

 

Odvetnik sme torej pridobivati osebne podatke le od subjektov, ki ustrezajo kategorijam, opredeljenim v prvem odstavku 10. člena ZOdv, torej od državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil. Navedeno pomeni, da bi vaš javni zavod lahko odvetniku posredoval le tiste podatke, ki so del zbirk, ki nastajajo pri izvrševanju javnega pooblastila.

 

Nadaljnji pogoj, da sme odvetnik pridobiti osebne podatke po 10. členu ZOdv, je, da izkaže, da jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi, v zvezi s katero pridobiva osebne podatke. Pojem »posamična zadeva« je treba razumeti kot konkretno pravno razmerje, v katerem je odvetnikova stranka in v zvezi s katerim je odvetnik pooblaščen stranki nuditi določeno storitev. Odvetnik mora tako v svoji zahtevi za pridobitev podatkov izkazati, da posamezne odvetniške storitve za svojo stranko brez zahtevanih podatkov ne bo mogel opraviti, da so torej podatki potrebni za opravo odvetniške storitve.

 

Kot upravljavec osebnih podatkov ste dolžni sami presoditi, ali konkretna zahteva odvetnika za posredovanje osebnih podatkov izpolnjuje vse zgoraj navedene kriterije. Le če je zahteva popolna, je upravljavec zbirke osebnih podatkov zahtevane osebne podatke odvetniku dolžan posredovati, saj ima v prvem odstavku 10. člena ZOdv zakonsko podlago za njihovo pridobitev; zgolj na podlagi pavšalne in neobrazložene zahteve pa teh podatkov ni upravičen pridobiti.

 

Zakon, na podlagi katerega bi bil dolžan javni zavod posredovati zahtevane osebne podatke staršu v vrtec vpisanega otoka, ki naj bi te podatke potreboval za vložitev kazenske ovadbe in odškodninske tožbe, ne obstaja, zato bi mu te podatke lahko posredovali le na podlagi privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

Bistveno je, da je obdelava osebnih podatkov zakonita zgolj, če je izpolnjen eden izmed zgoraj naštetih pogojev za obdelavo iz člena 6(1) Splošne uredbe. V kolikor torej starš otroka, ki je odvetnik, razpolaga z ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, je ta zakonita, sicer ne. Ker pa je primarna odgovornost za izbiro ustrezne pravne podlage na upravljavcu, vam dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne moremo podati.

 

IP je že odgovarjal na podobna vprašanja, kot je vaše, zato vam priporočamo, da se seznanite z vsebino neobveznih mnenj, ki jih poiščete jih s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/ (npr. mnenji št. 0712-1/2017/1126 z dne 31. 5. 2017 in št. 0712-1/2017/1369 z dne 5. 7. 2017).

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov