Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.09.2019
Naslov: Obdelava davčne številke in številke osebnega dokumenta ter njeno kopiranje s strani mobilnih operaterjev
Številka: 0712-1/2019/2063
Vsebina: EMŠO in davčna, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da mobilni operaterji ob sklenitvi pogodbe od naročnika zahtevajo davčno številko. Nadalje zahtevajo tudi številko osebnega dokumenta in si jo skopirajo. Menite, da gre za prekomerno zbiranje osebnih podatkov.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP uvodoma poudarja, da lahko zakonitost konkretne obdelave osebnih podatkov presoja le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

Operater lahko v skladu s prvim odstavkom 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1) o svojih naročnikih zbira naslednje podatke:

  • osebno ime oziroma firmo naročnika in njeno organizacijsko obliko,
  • naslov naročnika,
  • naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika,
  • na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM-naslov) ali njegov e-naslov,
  • davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo,
  • na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.

Navedene podatke lahko operater obdeluje le za sledeče namene (drugi odstavek 148. člena ZEKom-1):

  • sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe,
  • zaračunavanje storitev,
  • pripravo in izdajanje imenikov po tem zakonu,
  • na podlagi soglasja naročnika tudi za druge zakonite namene.

 

Operater ima zakonsko podlago v zgoraj naštetih primerih za to, da v navedene namen obdeluje naročnikove osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov in davčna številka. V kolikor pa kontakt z operaterjem ni povezan z zgoraj naštetimi nameni, mora operater za zakonito obdelavo teh podatkov zagotoviti eno izmed drugih pravnih podlag iz člena 6(1) Splošne uredbe. V nasprotnem primeru bi lahko šlo za nezakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

Pojasnjujete, da je mobilni operater skopiral številko osebnega dokumenta, IP sklepa, da to pomeni, da je operater pri tem skopiral celoten dokument. V kolikor smo pravilno razumeli, vam pojasnjujemo, da po mnenju IP mobilni operater nima pravne podlage za pridobitev kopije osebnih izkaznic, potnih listin ali vozniških dovoljen. Navedene dokumente lahko skopira le v kolikor pridobi pisno privolitev imetnika dokumenta. Ne glede na to pa je za namen ugotavljanja istovetnosti in državljanstva dopusten vpogled v osebno izkaznico imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje (prvi odstavek 4. člena ZOIzk-1). Vsekakor pa mora upravljavec ob tem upoštevati splošna načela glede obdelave osebnih podatkov, med drugimi tudi načelo najmanjšega obsega podatkov (točka (c) člena 5(1) uredbe). Nekaj več informacij glede kopija osebnih dokumentov lahko pridobite na naši spletni strani:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/inspekcijski-nadzor/najbolj-pogoste-krsitve/kopiranje-osebnih-dokumentov-in-prepisovanje-podatkov-iz-osebnih-dokumentov/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP