Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.12.2018
Naslov: Objava fotografij otrok brez privolitve
Številka: 0712-3/2018/2548
Vsebina: Fotografije kot OP, Svetovni splet, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov v imenu šole dali staršem v podpis soglasja za obdelavo osebnih podatkov otrok. Vi ste skrbnica spletne strani, na kateri objavljate fotografije. Sedem staršev otrok po novem ne soglaša z objavo fotografij otrok. Sedaj vas zanima, kaj storiti v primerih, kjer so na slikah otroci, za katere nimate soglasja za objavo. Pojasnjujete, da bi bilo zamegljevanje obrazov teh otrok mukotrpno delo, po drugi strani pa je prenehanje objavljanja šolskih slik druga skrajnost. Menite, da bodo šolske spletne strani zaradi navedene zakonodaje povsem zamrle.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da štejemo fotografije kot varovane osebne podatke, kadar le-te določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji ali posnetku jasno in nedvoumno razviden in bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s posnetki in fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku kot na primer njegovo ime in priimek, njegova letnica rojstva in podobno. Torej, če je ločljivost fotografij dovolj velika in je posameznike na fotografijah mogoče prepoznati, takšno fotografiranje in objava fotografij lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov. Ob tem pa je potrebno tudi poudariti, da gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe le v primeru, da so osebni podatki del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke.

 

V kolikor gre v konkretnem primeru za obdelavo osebnih podatkov je le-ta zakonita, če zanjo obstaja ustrezna pravna podlaga in se fotografiranje izvaja v skladu s pravili, ki jih v zvezi z izvajanjem obdelav osebnih podatkov oz. fotografiranja določa Splošna uredba oziroma ZVOP-1, v kolikor njegove določbe niso v nasprotju z njo. Obdelava osebnih podatkov je na podlagi odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB3 s spr.) ne določa objave fotografij otrok, določa pa jo Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/2004 s spr., v nadaljevanju Pravilnik) v drugem odstavku 6. člena: »Za osebne podatke, za katere se starši učencev s pisno privolitvijo strinjajo, da so javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učencev (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na prireditvah ipd.), šola pridobi pisno soglasje staršev za celo šolsko leto. Iz soglasja mora biti razvidno, za kakšne fotografije, snemanja in intervjuje gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali.«

 

To pomeni, da je v vašem primeru, v kolikor gre za fotografije, ki pomenijo varovane osebne podatke (kadar gre za določljive posameznike in za zbirko osebnih podatkov) za objavo potrebna pravna podlaga, ki je v tem primeru privolitev otrokovega starša oziroma skrbnika. Če te ni, objava ni zakonita oziroma morajo biti ti posamezniki zamegljeni do te mere, da niso določljivi oz. morate ob fotografiranju upoštevati, da teh otrok ne fotografirate. IP ob tem poudarja, da lahko zakonitost konkretne obdelave osebnih podatkov presodi le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora, saj je treba ugotoviti, ali so otroci, za objavo fotografij katerih ni bila dana privolitev, na fotografiji objektivno določljivi, kar pomeni, da niso prepoznavni npr. le njihovim staršem in ali za objavo ni (katere druge) pravne podlage.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP