Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.08.2019
Naslov: Dostop do e-pošte zaposlenega po prenehanju zaposlitve
Številka: 0712-1/2019/1929
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da ste v podjetju, kjer ste opravljali delo kot zunanja sodelavka, uporabljali splošni elektronski naslov vodja.animacija, ki je bil ustvarjen z vašim prihodom. Ker odhajate vas zanima ali lahko zahtevate kopijo vseh elektronskih sporočil? Ali lahko zahtevate brisanje elektronskih sporočil? Ali lahko izbrišete elektronska sporočila, za katere je delo že opravljeno in nima povezave z nadaljnjim delom ali ključnimi informacijami?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je na vprašanje podobno vašemu že odgovoril v mnenju Hramba elektronske pošte po odhodu zaposlenega, št. 0712-1/2019/1648 z dne 11.07.2019, ki je dostopno na spletni strani IP.

 

Glede vašega vprašanja še dodajamo, da za varstvo osebnih podatkov ni relevantno, ali ste bili zaposleni pri podjetju po pogodbi o zaposlitvi oziroma po drugem pogodbenem razmerju. Oblika vključenosti v delovni proces namreč ne vpliva na odgovornost delodajalca, da spoštuje človekove pravice (varstvo osebnih podatkov je človekova pravica zagotovljena z Ustavo RS).

 

Dalje še dodajamo, da če vam je podjetje dodelilo elektronski naslov, ki je bil namenjen izključno vam in ste ga uporabljali le vi, potem je šlo za vaš osebni elektronski naslov, ne glede na to, da je ime e-naslova splošno.

 

Kadar gre za varovane osebne podatke, morajo delodajalci spoštovati zasebnost zaposlenih oziroma oseb pod njihovim vodstvom. Pri tem je zlasti pomembno, da delodajalec vnaprej predpiše pravila in pogoje, kako ravnati v primeru prenehanja delovnega razmerja ali drugega pogodbenega razmerja. IP ob tem poudarja, da bi morala biti zaposlenemu pred prenehanjem delovnega razmerja dana možnost, da še zadnjič vpogleda v svoje zasebne podatke in svoj predal elektronske pošte ter vsebino, ki se nanaša na njegovo zasebno elektronsko pošto, po lastni presoji izbriše oziroma shrani na drug podatkovni medij (USB ključ, idr.) ter obvesti svoje kontakte, da na ta elektronski naslov ne bo več dostopen. 

 

Dodatna pojasnila boste našli tudi v Smernicah o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih, ki so objavljena na naši spletni strani. Prav tako vam je lahko v pomoč naš iskalnik po mnenjih, kamor ažurno objavljamo naša mnenja v zvezi z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov.

    

Upamo, da smo vam s svojim mnenjem uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                                                 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo