Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.08.2019
Naslov: Elektronski register cepljenih oseb in podatki o obveznikih
Številka: 0712-1/2019/1954
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 8. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno, da se zaradi širitve obveznikov za cepljenje do dopolnjenega 26. leta starosti, v eCRO (gre za zbirko NIJZ 49 iz Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ) vključi podatke o obveznikih za cepljenje do dopolnjenega 26. leta starosti zato, da bo tudi pri njih možno zbirati podatke o opustitvi oz. odklonitvi cepljenja. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Mnenje je pogojno, ker ne poznamo vseh dejstev v zvezi z vodenjem eRCO (obseg, potrebe, medsebojna odvisnost, nameni, nujnost, viri, ažurnost, način vodenja podatkov ipd.).

 

 

V eRCO se lahko vključijo podatki, ki jih ZZPPZ določa za zbirko NIJZ 49, in sicer za vse osebe  do dopolnjenega 26. leta starosti (tudi za potencialne udeležence obveznega cepljenja), če je to potrebno za vodenje podatkov o opustitvi oziroma odklonitvi cepljenja.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Osebe, za katere so določena cepljenja obvezna so – po določbah Progama cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 – tudi vsi prebivalci do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre za »splošne obveznike« iz 1. in 2. programa. Zato je iz smiselno enakih razlogov, kot v mnenju IP št. 0712-36/2013/4 (5. 6. 2013) dopustno, da NIJZ v register vključi zakonsko določene osebne podatke teh oseb (torej vse potencialne in dejansko cepljene obveznike) zato, da bo možno o njih zbirati tudi podatke o opustitvi oz. odklonitvi cepljenja.

 

Podatki o starejših osebah se v registru lahko zbirajo le, če bo pri njih opravljeno cepljenje ali bo pri njih prišlo do neželenega učinka po cepljenju.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka