Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.08.2019
Naslov: Lastnikova pridobitev podatkov o dolgu najemnika
Številka: 0712-1/2019/1957
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede lastnikove pridobitve podatkov o dolgu najemnika.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP k pojasnilom, ki so vam bila posredovana dne 7. 8. 2019 (dokument številka: 0712-1/2019/1843) dodatno pojasnjuje, da je ustreznost pravne podlage primarno odvisna od konkretne situacije.

 

Kot pojasnjeno v zgoraj navedenem dokumentu, se od trenutka dalje, ko lastnik obveznost glede obratovalnih stroškov v skladu s sklenjeno najemno pogodbo prenese na najemnika, podatki o stroških obratovalnih storitev, zlasti če so v povezavi s še katerim od identifikacijskih podatkov (ime, priimek, naslov in podobno), štejejo za najemnikove osebne podatke, ker je dejanski uporabnik storitev. Lastnik do teh podatkov po mnenju IP ni upravičen, dokler najemnik poravnava svoje obveznosti. Ko pa najemnik stroškov ne poravna in izvajalec storitve (v vašem primeru energetsko podjetje) kot upnik uveljavlja terjatev za plačilo obratovalnih stroškov od lastnika stanovanja kot subsidiarnega dolžnika, se lastnik preko zahtevka upnika lahko seznani tudi z osebnimi podatki najemnika.

 

Situacije, ko gre za plačilo stroškov, za katere lastnik subsidiarno ne odgovarja, določbe SZ-1, ki so bile pojasnjene v zgoraj navedenem dokumentu, posebej ne urejajo. Posledično vas vnovič napotujemo na določbe prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. To pomeni, da je posredovanje najemnikovih osebnih podatkov lastniku zakonito, v kolikor temelji na eni izmed navedenih pravnih podlag (pravna podlaga bi morda lahko bila točka e člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov), konkretna presoja pa je odvisna od vseh okoliščin posameznega primera in v okviru mnenja ni mogoča. Ob tem je treba preveriti tudi, kaj določa najemna pogodba, ki sta jo podpisala lastnik in najemnik prostora.

 

V zvezi s prevzemom dolga IP pojasnjuje da Obligacijski zakonik (OZ-1; Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ631) v 427. členu določa, da se prevzem dolga opravi s pogodbo med dolžnikom in prevzemnikom, v katero je privolil upnik. Pogodba o prevzemu dolga ima učinek pogodbe o prevzemu izpolnitve, dokler upnik vanjo ne privoli, kakor tudi, če privolitev odkloni. V skladu s prvim odstavkom 429. člena OZ-1 prevzemnik s prevzemom dolga stopi na mesto prejšnjega dolžnika, ta je s tem prost obveznosti, med prevzemnikom in upnikom pa ostaja ista obveznost, ki je dotlej obstajala med prejšnjim dolžnikom in upnikom. V takih primerih po mnenju IP upnik lahko prevzemniku posreduje določene osebne podatke prejšnjega dolžnika.

 

Ob tem IP ponovno opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za dosego posamičnega zakonitega namena obdelave.

 

IP sklepno pojasnjuje, da v okviru mnenja ne more presojati, ali so v konkretnem primeru, za konkreten namen in podatke izpolnjeni pogoji za posredovanje osebnih podatkov. To je namreč naloga upravljavca. IP pa lahko o tem dokončno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali upravnega postopka.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka