Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.08.2019
Naslov: OP v postopku posvojitve
Številka: 0712-1/2019/1902
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali lahko vplivate na to, da se v postopku posvojitve osebni podatki biološke mame ne bi razkrili. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da na podlagi člena 55(3) nadzorni organi niso pristojni za nadzor dejanj obdelave sodišč, kadar delujejo kot sodni organ, torej IP ni pristojen za nadzor obdelave osebnih podatkov v primeru postopka za posvojitev.

Kljub zgornjim navedbam pa nadalje pojasnjujemo, da pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov s strani sodnih organov določajo posamezni procesni ter drugi zakoni, ki urejajo posamezna področja delovanja sodnih organov. Posvojitev oz. postopek posvojitve urejata Družinski zakonik oz. Zakon o nepravdnem postopku, ki ne vsebujeta konkretnih določb o obdelavi osebnih podatkov bioloških staršev v postopku posvojitve, zato na splošno pojasnjujemo, da sodišče lahko obdeluje tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za odločitev o zadevi, upravljavci podatkov ali zbirk podatkov, ki jih sodišče potrebuje za ugotovitev ali presojo dejstev za odločanje v postopkih iz svoje pristojnosti, pa morajo na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o sodiščih posredovati zahtevane podatke sodiščem brezplačno in nemudoma, najpozneje pa v osmih dneh.

Obdelujejo se torej lahko le tisti osebni podatki, ki jih pristojni organ potrebuje za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, posredujejo pa se lahko tistim uporabnikom, ki so do njih upravičeni. Eno od temeljnih načel, ki jih je potrebno upoštevati pri obdelavi osebnih podatkov, je namreč načelo sorazmernosti oz. najmanjšega obsega podatkov, ki je določeno v točki (c) člena 5(1) Splošne uredbe in na podlagi katerega morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

         

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka