Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.08.2019
Naslov: Posredovanje OP javnemu podjetju s strani občine
Številka: 0712-1/2019/1871
Vsebina: Občine, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 7. 8. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete ali lahko občina posreduje javnemu komunalnemu podjetju podatke o fizičnih osebah (naslovih stalnega prebivališča), ki jih ta potrebuje kot izvajalec gospodarske javne službe za občino, zaradi obračuna komunalnih storitev.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi člena 6 (1) Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Zakon, ki ureja tovrstno problematiko v smislu člena 6(1)c Splošne uredbe, je Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l.RS, št 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZLS), ki v 21.a členu določa, da občina pridobiva in nadalje obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. Občina, ki je dolžna zagotavljati opravljanje obvezne lokalne javne službe, mora javnemu podjetju, ki opravlja storitve v zvezi s to javno službo namesto nje, posredovati osebne podatke, ki so za to potrebni in primerni. Dolžnost občine, da posreduje določene osebne podatke podjetju, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo, izhaja že iz določb ZLS. V drugem odstavku navedenega člena so primeroma določeni osebni podatki, ki jih občina pridobiva in obdeluje. Tretji odstavek pa določa, da lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti. Zadnji odstavek navedenega člena določa, da lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.

 

IP v zvezi z navedenim izpostavlja načelo najmanjšega obsega obdelave osebnih podatkov v smislu člena 5(1)c Splošne uredbe, kar pomeni, da morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:                                                                   

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.                                        Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

svetovalka Informacijskega pooblaščenca                                 informacijska pooblaščenka