Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.08.2019
Naslov: Vpogled v zdravstvene podatke otrok o postopih pred CSD
Številka: 0712-1/2019/1894
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Upravni postopki , Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 31. 7. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, ali je CSD dolžan dati staršu otroka, za katerega je vložil vlogo za dodatek za nego, kopijo zapisnika zdravniške komisije, ki to vlogo preuči in podatek o tem, kdo vse so bili člani zdravniške komisije. Navajate, da CSD staršem ne omogočijo vpogleda v zdravniški zapisnik z navedbo, da do te informacije niso upravičeni. Starši prejmejo le odločbo s strani CSD, nimajo pa samega vpogleda v zapisnik zdravniške komisije.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) ima vsak posameznik pravico do seznanitve s svojimi lastnimi osebnimi podatki. Več informacij o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in o postopku uveljavljanja navedene pravice lahko pridobite na spletni strani, ki jo upravlja IP, in sicer na podstrani: tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/

 

Za mladoletne otroke lahko pravico do seznanitve z lastno dokumentacijo uveljavljajo njegovi starši kot zakoniti zastopniki.

 

Pravico dostopa do zdravstvene dokumentacije pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti daje tudi Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljevanju ZPacP) v 5. členu določa seznam pacientovih pravic, med katerimi je tudi pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, ki pacientu omogoča, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj.

 

Glede na to, da gre za dokumentacijo, ki jo je CSD pridobil ali ustvaril v okviru upravnega postopka odločanja o določeni pravici, je pravna podlaga, ki staršem omogoča seznanitev z navedeno dokumentacijo, tudi 82. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06, uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP).

 

IP predlaga, da starši na pristojni CSD naslovijo zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (osebnimi podatki otrok). Na zgoraj navedeni povezavi je na voljo obrazec, ki je staršem lahko v pomoč. V primeru da CSD kot upravljavec zahtevo staršev zavrne, lahko starši zoper zavrnilni odgovor oz. odločbo vložijo pritožbo, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec. Pritožbi je treba obvezno priložiti kopijo zahteve, ki so jo starši naslovili na upravljavca, po možnosti tudi potrdilo o oddaji poštne pošiljke ter kopijo odločitve upravljavca, zoper katero se starši pritožujejo. Obrazec pritožbe je prav tako na voljo na zgoraj navedeni povezavi.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:                                                                   

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.                                        Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

svetovalka Informacijskega pooblaščenca                                 informacijska pooblaščenka