Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.08.2019
Naslov: Snemanje pedagoškega procesa
Številka: 0712-1/2019/1823
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov, Šolstvo, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede snemanja študijskega (pedagoškega) procesa na univerzi. Zanima vas:

  • ali bi lahko skladno z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih v primerih snemanja lastnega predavanja brez prisotnosti študentov univerza kot delodajalec video posnetke pedagoških delavcev obdelovala (zbirala in objavljala) brez njihove privolitve;
  • ali bi lahko študijski proces razlikovali glede na izvedbo oziroma vključenost študentov in posledično zadevi drugače obravnavali v sledečih situacijah:
  • predavanje pedagoškega delavca v prostorih fakultete oziroma univerze kot javen ali poljaven dogodek, pri katerem bi zadostovalo zgolj vidno obvestilo vsem udeležencev, da se omenjeni dogodek snema;
  • nastopi študentov, kjer so posamezniki izpostavljeni snemanju in bi torej posamezni študent moral podati privolitev za snemanje in objavo video posnetka; ali bi v tem primeru zadoščala privolitev študenta za snemanje in objavo video posnetkov za celotno študijsko obdobje za vse študijske predmete.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da lahko IP poda mnenje zgolj z vidika obdelave osebnih podatkov, ne pa tudi z drugih vidikov posegov v zasebnost, avtorskega prava ipd., ki so v opisanem primeru relevantni. Ob tem izpostavljamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Prav tako izven posameznega inšpekcijskega postopka IP ne sme preverjati primernosti izbrane pravne podlage, namenov in obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila ter pravna izhodišča in pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so za javni sektor, kamor spadajo univerze in fakultete kot javni zavodi, naslednje:

- zakon (točka (c)),

- privolitev, kadar ne gre za izvajanje javnih nalog (točka (a)),

- sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

- izvajanje javne naloge (točka (e) v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1).

 

IP je za enostavnejši in razumljivejši prikaz dopustnih pravnih podlag obdelave osebnih podatkov v javnem sektorju izdelal infografiko, ki je dostopna na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/pravne_podlage_javni_sektor.pdf.

 

IP poudarja, da je izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, obveznost upravljavca.

 

Po mnenju IP bi bila obdelava osebnih podatkov pedagoškega delavca, in sicer zbiranje, objava in hramba video posnetkov njegovih predavanj, brez prisotnosti študentov, na zavarovanem spletnem strežniku oziroma učnem e-okolju lahko dopustna na podlagi določbe 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) pod pogojem, da gre za obdelavo, ki je potrebna za izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Kot delodajalec ste v takšnem primeru torej dolžni izkazati, da gre za takšne delavčeve osebne podatke, ki jih potrebujete v okviru delovnega razmerja.

 

Obdelava osebnih podatkov udeležencev predavanj v prostorih fakultete oziroma univerze, to je zbiranje, objava in hramba video posnetkov javnih oziroma poljavnih predavanj na zavarovanem spletnem strežniku oziroma učnem e-okolju, pa bi bila po mnenju IP lahko dopustna na podlagi člena 6(1)(e) Splošne uredbe v zvezi s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1, torej zaradi izvajanja izobraževanega procesa kot javne naloge. V takšnem primeru ste dolžni vse udeležence predavanj na ustrezen način vnaprej jasno obvestiti o dejstvu snemanja, načinih obdelave in drugih informacijah, ki jih morate posredovati posameznikom na podlagi člena 13 Splošne uredbe. IP ob tem dodaja, da bi bilo za zagotovitev sorazmernosti posega v pravice udeležencev morda primerno (v kolikor to dopuščajo tehnične zmožnosti), da je kamera postavljena tako, da v čim manjši meri pokriva prostor za udeležence oziroma teh ne snema od blizu in na ta način omogoči tistim udeležencem, ki ne želijo biti posneti, da si izberejo mesto izven spektra, ki ga pokriva kamera. V primeru, ko posameznika na posnetku ni mogoče prepoznati (npr. če je posameznik s hrbtom obrnjen proti objektivu), pa določbe Splošne uredbe tistega, ki posnetek nadalje uporablja, niti ne zavezujejo.

 

Za obdelavo osebnih podatkov s snemanjem nastopov študentov in objavo ter hrambo teh posnetkov na zavarovanem spletnem strežniku oziroma učnem e-okolju, na katerih je posameznik enostavno prepoznaven, po mnenju IP upravljavec potrebuje njihovo osebno privolitev. Način oziroma oblika pridobivanja privolitev ter sama organizacija delovnega procesa pa je odgovornost upravljavca, zato IP ne more presojati, ali bi zadoščala privolitev študenta za snemanje in objavo video posnetkov za celotno študijsko obdobje za vse študijske predmete. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe. Bistveno je, da je privolitev prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna. Za več informacij o veljavni privolitvi vas napotujemo na spletno stran IP, kjer lahko dostopate do relevantnih informacij glede privolitve: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/ in na Smernice o privolitvi (dostopne so v angleškem jeziku), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051.

 

IP pojasnjuje še, da ste kot upravljavec osebnih podatkov, ne glede na pravno podlago, na podlagi katere obdelujete osebne podatke, dolžni v skladu s členom 13 Splošne uredbe posamezniku na jasen in pregleden način zagotoviti temeljne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na primer informacije o tem, kdo obdeluje osebne podatke, kontaktni podatki upravljavca, v kakšne namene obdelujete podatke, koliko časa jih hranite in druge informacije, ki jih navedena določba predpisuje.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov