Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.06.2019
Naslov: Posredovanje sklepa o dedovanju za prevzem mesečnih obveznosti
Številka: 0712-1/2019/1556
Vsebina: Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) z vprašanjem, če smejo podjetja, ki ponujajo mesečne storitve vodovoda, kanalizacije, elektrike, itd. zahtevati sklep o dedovanju ob spremembi lastništva. Menite, da se mnogi podatki na sklepu teh podjetij ne tičejo, zato prosite za naše mnenje. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP je na vprašanje podobno vašemu že odgovoril v mnenju Sklep o dedovanju v postopkih uveljavljanja v njem pridobljenih pravic (št. 0712-1/2015/2844, z dne 10.11.2015), ki je dostopen na spletni strani IP.

 

Dodatno pojasnjujemo, da je navedeno mnenje še iz obdobja pred pričetkom veljave Splošne uredbe. Kljub temu, pa se stališče glede obveznosti upravljavca, da zagotovi točnost in ažurnost svojih zbirk osebnih podatkov ni spremenilo. Tudi v mnenju IP št. 0712-1/2015/2844 omenjen 18. člen ZVOP-1 – drugi odstavek (upravljavec osebnih podatkov lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo), še vedno ostaja v veljavi tudi po 25. 5. 2018 (tako izhaja tudi iz sistemskih pojasnil Ministrstva za pravosodje). Iz navedenega torej sledi, da so upravljavci za zagotovitev ažurnosti in točnosti svojih zbirk upravičeni preveriti obstoj relevantnih dejstev glede spremembe lastništva iz javnih listin, kar predstavlja tudi sklep o dedovanju.

 

Ob navedenem še dodajamo, da lahko, v kolikor ni ogroženo zaupanje v verodostojnost same listine, na fotokopiji sklepa o dedovanju tudi sami pred posredovanjem, prekrijete tiste podatke, ki niso relevantni za potrebe upravljavca in mu takšno, delno zakrito fotokopijo, posredujete.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                         

Anže Novak, univ. dipl. prav.      

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo