Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.07.2019
Naslov: Posredovanje podatkov o plačah SURS
Številka: 0712-1/2019/1597
Vsebina: Statistika in raziskovanje
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da ste od Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) prejeli zahtevo za posredovanje podatkov vaših zaposlenih o izvajanju raziskave o strukturi plače (ZAP-RSP) za leto 2018, in sicer podatke o starosti; poklicu po standardni klasifikaciji poklicev; vodstvenem položaju ali nadzornem položaju (po izbiri); najvišji dokončani stopnji izobrazbe; dolžini delovne dobe v tem poslovnem subjektu; o pogodbenem delovnem času (polnem ali skrajšanem delovnem času); deležu pogodbenih ur glede na polni pogodbeni delovni čas vrsti pogodbe o zaposlitvi; državljanstvu; EMŠO. Zanima vas ali je SURS upravičen zbirati navedene podatke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP je na vprašanje podobno vašemu odgovoril v dveh mnenjih objavljenih na spletni strani IP in sicer:

 

Iz navedenih mnenj izhaja, da ima SURS pravno podlago za zbiranje osebnih podatkov po Zakonu o državni statistiki.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                         

Anže Novak, univ. dipl. prav.      

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo