Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.12.2018
Naslov: Prikaz stanja na bankomatu
Številka: 0712-3/2018/2575
Vsebina: Bančništvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede izključitve prikaza stanja na bankomatu po opravljeni transakciji.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja le v okviru inšpekcijskega postopka.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja točka (f) ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Glede na to, da področna zakonodaja, ki ureja področje delovanja bank (zlasti Zakon o bančništvu, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih), poslovanja z bankomati v tem delu, kolikor je znano IP, posebej ne ureja, IP meni, da ta vprašanja običajno urejajo splošni pogoji poslovanja, ki jih določajo banke, ki tudi sklenejo ustrezne pogodbe s svojimi komitenti oziroma posameznimi imetniki plačilne kartice, ki omogoča opravljanje posameznih storitev na bankomatu. Banke tako praviloma urejajo pravila poslovanja in v okviru tega tudi uporabo bankomatov v svojih splošnih pogojih poslovanja. V njih je praviloma predpisana tudi pravilna in varna uporaba tako same bančne kartice in bankomata kot tudi bančnih storitev, ki jih je mogoče opraviti na bankomatu (polog gotovine, dvig, plačilo univerzalnega plačilnega naloga, izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij, vpogled v stanje, izpis prometa, …). Določeno je tudi, da mora uporabnik pred bankomatom stati sam, nikoli ne sme sprejeti pomoči tretje osebe, z roko zakriti tipkovnico in nasploh onemogočiti pogled na zaslon drugim osebam, ne uporabiti bankomata v primeru neobičajnega delovanja ter še  druga podobna pravila. Prav tako so predpisana ravnanja, ki jih mora uporabnik opraviti v primeru, da je kartico izgubil, mu je bila ukradena ali pa se je nepooblaščena oseba seznanila z njegovo PIN številko. Upoštevati je treba, da je ena izmed možnih storitev, ki jih je mogoče opraviti na bankomatu, tudi vpogled v stanje na osebnem računu. Za popolno informacijo se mora seveda trenutno stanje izpisati na zaslonu bankomata. Na ta način lahko posameznik tudi ugotovi morebitne nepravilnosti oziroma aktivnosti na računu, ki mu niso bile poznane.

 

Splošni pogoji poslovanja so običajno sestavni del pogodb, s katerimi posamezniki (komitenti) in banke uredijo medsebojna razmerja, tudi glede obdelave posameznih osebnih podatkov. Tako  pravno podlago za obdelavo teh podatkov predstavlja pogodba (točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Ob tem je treba upoštevati tudi, da se posameznik običajno sam prostovoljno odloči, da bo posamezno storitev opravil na bankomatu. V kolikor mu tak način ne ustreza, ima na voljo tudi možnost, da to stori na drug način (obisk poslovalnice). Obdelava  podatkov ob storitvi je lahko tudi del interne politike banke in postopkov ter ukrepov, ki ji jih ta nalaga, pri čemer se po mnenju IP lahko šteje tudi, da je pravna podlaga v osebni privolitvi posameznika, saj se ta sam odloči za storitev (dvig denarja) na bankomatu, s čimer privoli v pogoje, ki jih za izvedbo tovrstne storitve določi banka. Posameznik, ki želi dvigniti denar, ima tako tudi možnost, da obdelavo svojih osebnih podatkov odkloni in se posluži drugega načina oprave storitve.

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka