Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.08.2019
Naslov: Objava e-korespodence na oglasni deski v zbornici
Številka: 0712-1/2019/1821
Vsebina: Delovna razmerja, Elektronska pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem ste navedli, da je ravnateljica objavila na oglasni deski v zbornici vsebino e-pošte, ki vam jo je posredovala skupaj z mnenjem ministrstva o napredovanju in tako javno izpostavila svojo pošto poslano vam. Zanima vas, ali je tako izpostavljanje e-pošte zakonito.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljnjem besedilu ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov javnih uslužbencev lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Za vprašanja presoje morebitnih posegov v tajnost komunikacij, če gre za komunikacijo, ki bi jo lahko šteli kot zasebno, IP ni pristojen.

 

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ureja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Iz navedenega člena kot splošno pravilo izhaja, da je obdelava osebnih podatkov zakonita (dopustna), med drugim, če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (točka c), ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (točka e).

 

IP pa v mnenju ne more konkretno presojati, ali in kateri del podatkov, predstavlja prosto javno dostopne informacije javnega značaja oz. zanj obstaja druga pravna podlaga za objavo.

 

Glede zakonitosti objave same vsebine predmetnega e-sporočila ne gre spregledati, da se objavljeni osebni podatki, kot je razbrati, nanašajo na javne uslužbence, katerih ime in delovno mesto predstavljajo prosto dostopno informacijo javnega značaja[1]. Šola kot javni zavod je po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) definirana kot organ, ki je zavezan k posredovanju informacij javnega značaja. Skladno z določbo 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ se dostop do »osebnih podatkov, katerih razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov«, dovoli, kadar gre za podatke, ki so »povezani z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca«.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka