Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.08.2019
Naslov: Izdaja publikacije s fotografijami
Številka: 0712-1/2019/1816
Vsebina: Fotografije kot OP, Statistika in raziskovanje
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete v zvezi s predvideno izdajo strokovne publikacije, kjer so sestavni del tudi fotografije s prikazi izvedenih muzejskih programov za mladino. Vse fotografije (fotodokumentacija muzeja) so bile posnete na javnem mestu, torej v vašem muzeju, in na javnih – muzejskih – prireditvah. Gre za javni zavod in opravljanje javne naloge v javnem interesu, med katere spadata tudi popularizacija stroke in dolžnost informiranja. Fotografije so v publikaciji zaradi nazornosti programov, ki so bili – vsi pred letom 2002 – financirani iz proračuna, in se z njimi ne posega v intimno ali privatno sfero posameznika. V zvezi z objavo fotografij (brez zamegljevanja obrazov) ste se obrnili na pravno pisarno Avtorske agencije za Sloveniji, kjer so vas med drugim napotili na našo spletno stran.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da gre v opisanem primeru vsekakor v veliki meri za vprašanje usklajevanja več ustavnih pravic in razmerja med širšo pravico do zasebnosti ter pravico do svobode izražanja in umetniškega ustvarjanja, za tolmačenje katerih IP ni pristojen, saj je to v pristojnosti sodišč. IP vam zato pojasnjuje nekaj pojmov, ki sodijo v okvir varstva osebnih podatkov in pristojnosti IP. Pojem osebni podatek, ki ga Splošna uredba v členu 4(1) opredeljuje kot »katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika«. Pri tem je potrebno opozoriti, da vsi osebni podatki sami po sebi ne uživajo zaščite po Splošni uredbi, temveč so te zaščite deležni šele, če so del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov (člen 2(1) Splošne uredbe). Zbirka pa pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi (člen 4(6) Splošne uredbe). Fotografije posameznikov pomenijo varovane osebne podatke le takrat, ko so posamezniki na njih določeni ali določljivi oziroma ko se jih da prepoznati, zlasti če se hkrati s fotografijami obdelujejo tudi drugi podatki, npr. ime in priimek. V vašem primeru, če gre za fotografije, ki pomenijo varovane osebne podatke (kadar gre za določljive posameznike IN za zbirko osebnih podatkov) je za objavo potrebna pravna podlaga.

 

IP poudarja še, da je primarna odgovornost za zakonito obdelavo osebnih podatkov (za obdelavo osebnih podatkov na ustrezni pravni podlagi oz. za zagotovitev ustrezne pravne podlage) na upravljavcu samemu. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov v zbirki ne more presojati. Zato presoje o zakonitosti konkretnih objav posameznih fotografij IP v mnenju ne more podati, v nadaljevanju vam navaja le možne pravne podlage.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

IP ugotavlja, da bi glede na vaš opis v primerih, ko gre za obdelavo osebnih podatkov v zbirki, morda lahko šlo za obdelavo, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu (člen 6(1)e) Splošne uredbe).

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka