Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.08.2019
Naslov: Soglasja v domovih starejših občanov
Številka: 0712-1/2019/1899
Vsebina: Privolitev, Rok hrambe OP
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 7. 8. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, kaj se v domovih za starejše občane zgodi s soglasjem, (1) če stanovalec umre, (2) če gre stanovalec iz doma ali (3) če zaposleni preneha biti v delovnem razmerju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ker je vaše vprašanje splošno (ni namreč pojasnjeno, kakšna soglasja imate v mislih, komu naj bi bila  soglasja dana in glede česa, kaj imate v mislih z dogajanjem glede soglasij, v čem je podana konkretna problematika ipd.), vam posredujemo le splošno mnenje. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da imate s »soglasjem« v mislih privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

 

 

1. Po smrti stanovalca v domu starejših občanov, privolitev v obdelavo osebnih podatkov nima več učinkov, razen če se izrecno nanaša tudi na obdelavo osebnih podatkov za čas po smrti. Sama privolitev se po smrti lahko še hrani določen čas, odvisno od njenega namena in vsebine, dokaznih potreb, vrste dokumentacije, v katero je privolitev uvrščena, internih in državnih predpisov ipd.

 

2. Po odpustu stanovalca, privolitev lahko še učinkuje, vendar je obseg učinkovanja odvisen od njenega namena in vsebine. Glede hrambe velja smiselno enako kot v 1. točki.

 

3. Za privolitev delavca velja smiselno enako kot v prejšnji točki. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V zvezi s privolitvijo, hrambo osebnih podatkov in hrambo dokumentacije, ki se nanaša na zaposlene je IP izdal že več mnenj, ki so dostopna s pomočjo iskalnika na spletni strani IP. Na področju delovnih razmerij so bile izdane tudi smernice, ki so dostopne na: www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka