Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.08.2019
Naslov: Objava števila stanovalcev na oglasni deski večstanovanjske stavbe
Številka: 0712-1/2019/1859
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste kot skupnost etažnih lastnikov registrirani kot pravna oseba, ki sama upravlja večstanovanjsko stavbo. Na oglasnih deskah imate objavljene sezname posameznih enot in število uporabnikov posamezne enote brez navedbe osebnih podatkov. Eden od etažnih lastnikov vam je poslal dopis, da je potrebno sezname iz oglasnih desk umakniti, ker je to v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov, pri čemer se sklicuje na obvestilo enega od upravnikov, ki deluje na območju Ljubljane in ga tudi prilagate dopisu. Zanima vas, ali v skladu z GDPR in Zakonom o varstvu podatkov seznami posameznih enot s številom uporabnikov res ne smejo več viseti na oglasnih deskah?

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem, pri čemer IP izpostavlja, da lahko zakonitost konkretne obdelave osebnih podatkov presoja le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

***

 

Kot že sami navajate v dopisu je upravnik večstanovanjske stavbe glede na peti odstavek 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) na podlagi prejetih sporočil o uporabnikih posameznih enot dolžan sestaviti seznam posameznih enot s številom uporabnikov, brez navedbe osebnih podatkov, in ga obesiti na oglasni deski. IP pri tem opozarja, da je razlika med seznamom, ki je v določenih primerih lahko dostopen le etažnim lastnikom in seznamom, ki je lahko dostopen vsem obiskovalcem.

 

Po mnenju IP lahko upravnik na oglasni deski, ki je dostopna tako lastnikom kot tudi obiskovalcem večstanovanjske stavbe, objavi le takšen seznam posameznih enot in število uporabnikov teh enot, vključno s številom psov, ki ne vsebuje številke stanovanjske enote ali kakšnega drugega podatka, s pomočjo katerega bi bilo mogoče ugotoviti, na katero konkretno stanovanjsko enoto se podatki nanašajo.

 

Ker pa so etažni lastniki in najemniki stanovanj za namen preverjanja pravilnosti izračuna stroškov čiščenja skupnih prostorov in drugih skupnih stroškov upravičeni do podatkov o tem, kakšno je število uporabnikov posamezne stanovanjske enote, vključno s številom psov, je dopustno seznam, iz katerega so razvidne tudi številke posameznih enot oziroma je iz njega razvidno, na katero konkretno stanovanjsko enoto se podatki nanašajo, izobesiti na oglasni deski, ki ni dostopna tretjim osebam, ki vstopajo v večstanovanjsko zgradbo (npr. na oglasni deski v prostorih, kjer se odvijajo zbori lastnikov, ali drugih skupnih prostorih, do katerih imajo dostop samo etažni lastniki). Upravnik lahko etažnim lastnikom takšen seznam vroči tudi na način, da ga pošlje etažnim lastnikom.

 

Dodatne informacije in praktične napotke v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri upravljanju večstanovanjskih stavb lahko najdete v Smernicah za upravnike večstanovanjskih stavb, ki jih je izdal IP in so dosegljive na povezavi:

www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf

 

V upanju, da smo vam z našim pojasnilom pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.           

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Lidija Perčič, univ.dipl.ekon.                                                     

državna nadzornica za                                                            

varstvo osebnih podatkov