Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.08.2019
Naslov: Lista prisotnosti članov sveta staršev
Številka: 0712-1/2019/1860
Vsebina: Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede obdelave OP na listi prisotnosti članov Sveta staršev. Zanima vas, ali sme osnovna šola od članov Sveta staršev prisotnost preverjati tako, da zbira njihove podpise, in potem tako podpisano listo prisotnosti posredovati vsem članom Sveta staršev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljnjem besedilu ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Dopustno pravno podlago za vpis osebnih podatkov na listo prisotnosti lahko predstavlja točka e člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zakonsko podlago za obdelavo (npr. razkritje) osebnih podatkov, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije, lahko predstavlja 1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

Dopustne pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov (v konkretnem primeru udeležencev seje Sveta staršev), so navedene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov in sicer:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Svet staršev je organ šole, njegove naloge in pristojnosti pa ureja zakon – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Naloge sveta staršev so javne naloge, ki se izvajajo v okviru javnega zavoda, ki sodi v javni sektor. Pri vpisu osebnih podatkov na listo prisotnosti gre za podatke o sodelovanju na seji, kar je nedvomno podatek v zvezi z delom Sveta staršev. Po mnenju IP vpis na listo prisotnosti predstavlja tisto vrsto obdelave osebnih podatkov, ki je nujna za izvrševanje zakonitih pristojnosti javnega sektorja (člen 6(1(e)) v povezavi z četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1). Pri zbiranju osebnih podatkov na listah prisotnosti je treba spoštovati tudi načelo »najmanjšega obsega podatkov« iz člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki zahteva, da se zbirajo le tisti osebnih podatki, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Z vidika pravic posameznika IP pojasnjuje, da morajo biti skladno s členom 13 oz. 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov člani Sveta staršev ob zbiranju seznanjeni z vsemi informacijami o obdelavi. Za lažjo implementacijo zahtev Splošne uredbe na tem področju je IP pripravil tudi obrazca po členu 13 oz. 14 Splošne uredbe, ki sta dostopna na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko predstavlja tudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ). Razkritje osebnih podatkov v postopku dostopa do informacij javnega značaja je dopustno v primeru, ko gre za osebne podatke, ki hkrati pomenijo, na primer tudi podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca (1. alineja tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravila: 

Karolina Kušević, univ. dipl. prav., 

svetovalka IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka