Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.08.2019
Naslov: Obdelava OP s strani sodišča, pošiljanje OP po pošti
Številka: 0712-1/2019/1869
Vsebina: EMŠO in davčna, Neposredno trženje, nagradne igre, Sodni postopki, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem prosite za mnenje glede spodnjih dejanj:

1. Sodišče je v sklepu o nagradi za sodnega izvedenca razkrilo EMŠO upnikov in dolžnikov.

2. Prejeli ste kartico za nagradno igro. Pogoj sodelovanja v nagradni igri je v celoti izpolnjena kartica, na katero je potrebno napisati več osebnih podatkov. Vsak, ki kartico primer v roke, dostopa do osebnih podatkov, saj se kartica nazaj podjetju ne pošilja v kuverti (za kartico je poštnina že plačana).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav in zavarovanja osebnih podatkov ne more presojati.

 

Ad 1)

IP je na podlagi druge alineje prvega odstavka 2. člena ZInfP pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi. Ob tem je potrebno upoštevati, da Splošna uredba v uvodnih recitalih določa, da pristojnost nadzornih organov ne bi smela obsegati obdelave osebnih podatkov, kadar sodišča delujejo kot sodni organ, da se zaščiti neodvisnost sodstva pri opravljanju sodnih nalog, vključno z odločanjem (uvodni recital 20) ter da bi moral biti vsak nadzorni organ na ozemlju svoje države članice pristojen za izvajanje pooblastil in opravljanje nalog, ki so mu bile podeljene v skladu s Splošno uredbo (uvodni recital 122). Navedeno se odraža v členu 55 Splošne uredbe, ki določa pristojnost nadzornih organov. Nadzorni organi namreč niso pristojni za nadzor dejanj obdelave sodišč, kadar delujejo kot sodni organi.

 

Ker se prvo vprašanje nanaša na obdelavo osebnih podatkov posameznikov s strani sodišč, kadar sodišča delujejo kot sodni organi, je na potrebno zaključiti, da gre za vrsto obdelave, za nadzor katere, skladno s členom 55 Splošne uredbe, IP ni pristojen.

 

Ad2)

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno in se izvrši na podlagi osebne privolitve posameznika, ki zakonsko dopustne pogoje nagradne igre sprejme ali, če se z njimi ne strinja, zavrne. Če se torej posameznik s predlagano obdelavo osebnih podatkov ne strinja in če meni, da bi posredovanje osebnih podatkov pomenilo prehud poseg v njegovo pravico do zasebnosti, v nagradni igri ne bo sodeloval. V kolikor se ne strinjate zgolj z načinom, kako se izpolnjena kartica za sodelovanje v nagradni igri pošlje nazaj podjetju, lahko kartico za sodelovanje v nagradni igri zaprete v kuverto in jo na ta način pošljete na zahtevani naslov.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Žiga Veber,

državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik,

informacijska pooblaščenka