Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.07.2019
Naslov: Statistika dela posredovana vsem delavcem
Številka: 0712-1/2019/1775
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da so vas v službi začeli kvartalno ocenjevati, kar pomeni, da se po enem obdobju naredi statistika in ocena dela. Z vodjo službe imate tudi letne razgovore-ena na ena, na katerem vas vodja seznani o rezultatih vašega dela. Pred dnevi je vodja vsem poslala sporočilo z rezultati-statistiko vašega dela. Menite, da je s tem kršila pravila Splošne uredbe, saj niste podpisali nobenega obrazca. Menite, da se sodelavcev ne tičejo vaši osebni rezultati dela in se vas ne tičejo rezultati ostalih sodelavcev in da je takšno posredovanje nedopustno. Zanima vas, ali je vodja s tem kršila Splošno uredbo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok

 

IP poudarja, da privolitev ni edina možna (niti primarna) pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov. IP ugotavlja, da bi glede na to, da gre za obdelavo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, splošno pravno podlago v tem primeru lahko predstavljal zakon (v smislu člena 6(1)c) Splošne uredbe), in sicer sme delodajalec osebne podatke obdelovati primarno v okviru določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US – v nadaljevanju ZDR-1). Skladno s prvim odstavkom 48. člena ZDR-1 se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Če je deljenje statistik rezultatov delavcev torej potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, lahko delodajalec osebne podatke zakonito obdeluje na način, ki ste ga opisali, na podlagi 48. člena ZDR-1. Odgovornost in obrazložitev potrebe takšne obdelave za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja je na delodajalcu (ki je v tem primeru upravljavec osebnih podatkov zaposlenih).

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka