Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.07.2019
Naslov: Dostop do podatkov oškodovanke v prekrškovnem postopku
Številka: 0712-1/2019/1773
Vsebina: Posebne vrste, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete v zvezi s pravicami dostopa do podatkov v prekrškovnem postopku (do seznanitve s sankcijo za ravnanja, s katerimi ste bili oškodovani). Navajate, da ste bili oškodovanka prekrška pri zaposlovanju dela na črno. Na organ, ki obravnava prekršek, ste naslovili več dopisov, v katerih ste navedli, da ste upravičeni do seznanitve s tem, kakšne ukrepe so izvedli zoper storilca prekrška, vendar vam to pravico odrekajo. Trdijo, da naj bi šlo za davčno tajnost in da niste stranka v postopku, ter da posledično niste upravičeni do seznanitve z njihovo odločitvijo zoper storilca prekrška.
Ker ste sami prijavili kršitev, saj vam delodajalec kljub pozivom ni želel izročiti pogodbe o zaposlitvi, ste mnenja, da se štejete za predlagatelja postopka o prekršku. 103. člen Zakona o prekrških. Ta vam daje možnost, da sami v 15 dneh od prejema obvestila iz petega odstavka 51. člena, vložite obdolžilni predlog. Organ, ki obravnava prekršek, vas ni seznanil o ničemer kljub večkratnim pozivom po seznanitvi. Zanima vas le, kakšna sankcija je bila izrečena in v kakšni višini.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP vam uvodoma pojasnjuje, da ni pristojen za komentiranje vodenja postopkov drugih inšpekcijskih ali prekrškovnih organov, zato jih tudi o tem ne more izdajati mnenj. Skladno s sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-92/12-13 z dne 10. 10. 2013 (http://odlocitve.us-rs.si/documents/8b/89/u-i-92-122.pdf) tudi ne sme izvajati inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, tako, da pri izvrševanju svojih zakonsko določenih pooblastil poseže v posamične pravne postopke, ki jih vodijo za to pristojni državni organi ter ne sme preverjati, ali se v konkretnih pravnih postopkih ustavnoskladno in zakonito spoštuje varstvo osebnih podatkov. Kot je v citiranem sklepu ugotovilo Ustavno sodišče, bi bila zakonska podlaga, ki bi to omogočala, v nasprotju z načelom samostojnosti pristojnega državnega organa pri odločanju (2. odstavek 120. člena Ustave za upravne organe, 125. člen Ustave za sodišča) ter v nasprotju z rednim sistemom pravnih sredstev oz. vzpostavljeno hierarhično strukturiranostjo državne oblasti (načelo večstopenjskega odločanja) in s tem v nasprotju z načeli pravne države (2. člen Ustave Republike Slovenije – v nadaljevanju URS). Ta načela zahtevajo, da o pravicah in obveznostih fizičnih in pravnih oseb odločajo pristojni organi v postopkih, ki so vnaprej zakonsko določeni, pri čemer se njihove odločitve lahko preverjajo le v vnaprej določenih postopkih s pravnimi sredstvi pred pristojnimi organi.

Če pa ste morda v mislih imeli pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki je v Sloveniji zagotovljena vsakemu posamezniku v tretjem odstavku 38. člena URS in členu 15 Splošne uredbe, pa željenega podatka o sankciji na tej podlagi ne boste mogli dobiti, saj ne gre za vaš osebni podatek. Več o uveljavljanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (glede pravnih sredstev, obrazcev) si lahko preberete na spodnji povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/ .

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka