Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.07.2019
Naslov: Naslovi prebivališč v delniških knjigah
Številka: 0712-1/2019/1762
Vsebina: Pravica do popravka, Upravljanje gospodarskih družb
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v navajate, da na podlagi 25. člena ZNVP-1 v imenu in za račun izdajateljev nematerializiranih delnic, vpisanih v centralnem registru, vodite delniške knjige. Na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZNVP-1 se v delniški knjigi vodijo tudi podatki o prebivališču imetnika (delničarja), ki je fizična oseba. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o prijavi prebivališča stalno prebivališče med drugim preneha tudi s smrtjo posameznika. Prejeli ste pobudo, da bi v delniških knjigah posebej označili prebivališča, ki niso več veljavna. Na ta način bi se izboljšala varnost pravnega prometa.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Osebni podatki ki se obdelujejo, morajo biti skladno s členom 5(1)d) točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“). Glede na navedeno je torej vzpostavljena ne samo pravica temveč tudi dolžnost upravljavca zbirk osebnih podatkov, da skrbi za točnost in ažurnost zbirk. IP poudarja, da je namen varstva osebnih podatkov v preprečevanju neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

 

Ne navajate, na kakšen način bi pridobili podatke o spremembi prebivališča oziroma v primeru, ki ga navajate, o smrti delničarja. Če želite v svoje zbirke vnašati zgolj (očitne) popravke osebnih podatkov, predpostavljamo, da (bo)ste osebne podatke zbrali na ustrezni pravni podlagi. IP posledično meni, da se z vnašanjem popravkov v napake zakonito zbranih osebnih podatkov, v ničemer ne posega v zasebnost posameznika, ki je za obdelavo svojih osebnih podatkov podal veljavno privolitev, oziroma za takšno obdelavo obstaja ustrezna pravna podlaga (v vašem primeru zakonska podlaga v smislu člena 6(1)c) Splošne uredbe). IP torej meni, da popravljanje zbirk osebnih podatkov brez predhodne privolitve posameznika ne predstavlja kršitve varstva osebnih podatkov, če takšno popravljanje ne predstavlja nezakonitega posega v zasebnost posameznika (ni dopustno npr. dodajati novih osebnih podatkov, če za to ni ustrezne pravne podlage). Na vas kot upravljavcu pa je, da poskrbite za to. Dodajanje podatkov, za katere ni pravne podlage, pa bi lahko bilo nezakonito.

 

Sicer pa Splošna uredba posameznikom daje pravice, s katerimi lahko ti izvajajo nadzor nad obdelavo svojih lastnih osebnih podatkov. V vašem primeru bi lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki uveljavljal pravico do popravka osebnih podatkov svojih osebnih podatkov. Pravica do popravka je urejena v členu 16 Splošne uredbe in določa: »Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.« Več o pravici do popravka si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-popraviti-netocne-podatke/.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

       

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka