Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.07.2019
Naslov: Veljavnost privolitve po spremembi naslova poslovnega subjekta
Številka: 0712-1/2019/1745
Vsebina: Privolitev, Upravljanje gospodarskih družb
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali je soglasje posameznika za uporabo in obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki ga posameznik skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (ang. GDPR) poda obdelovalcu oziroma upravljavcu osebnih podatkov, veljavno še naprej kljub temu, da je naslovnik soglasja po tem, ko je že pridobil soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov, v poslovnem in sodnem registru spremenil svoj poslovni naslov. Dodajate, da se pri tem matična številka tega upravljavca oziroma obdelovalca osebnih podatkov ni spremenila. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodno IP pojasnjuje nekaj temeljnih pojmov, ki jih določa člen 4 Splošne uredbe:

  • upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice;
  • obdelovalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;
  • privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora imeti upravljavec ustrezno in zakonito pravno podlago, ki so določene v členu 6 Splošne uredbe. Privolitev posameznika je ena od šestih veljavnih pravnih podlag za zakonito obdelavo. Člen 7(1) Splošne uredbe določa, da mora biti upravljavec, kadar obdelava temelji na privolitvi, zmožen dokazati, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov.

 

Iz navedenih določb izhaja, da privolitev posameznika za obdelavo njegovih osebnih podatkov pridobiva zgolj upravljavec in ne tudi obdelovalec osebnih podatkov. Obdelovalec namreč le izvaja določene naloge v imenu in na račun upravljavca, ki bi jih drugače izvajal sam upravljavec osebnih podatkov, pa se je odločil, da za to pooblasti pogodbenega partnerja.

 

IP nadalje pojasnjuje, da se s spremembo sedeža oziroma poslovnega naslova poslovnega subjekta v poslovnem registru ne spremeni tudi njegova subjektiviteta. To pa pomeni, da upravljavcu zgolj zaradi spremembe sedeža oziroma poslovnega naslova ni treba pridobivati novih privolitev za obdelavo osebnih podatkov, seveda pod pogojem, da so bile obstoječe privolitve veljavne že pred to spremembo.

 

Več o privolitvi si lahko preberete na spleti strani IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/ ter v

evropskih smernicah Delovne skupine iz člena 29 o privolitvi, ki so dostopne na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/mnenja_na_eu_ravni/20180416_WP259rev01_Article29WPGuidelinesonConsent.pdf.

 

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov