Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.07.2019
Naslov: Posredovanje potrdila o šolanju s strani CSD
Številka: 0712-1/2019/1760
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pravice do pridobitve potrdila o šolanju, ki jo v svojem zahtevku na CSD naslavlja oče po zastopniku za otroka, za katerega CSD vodi usklajevanje preživnine. Pojasnjujete, da ste očeta seznanili s podatkom, da ste zaradi valorizacije preživnine prejeli potrdilo o šolanju ter z dnem prejema potrdila, ne pa tudi z naslovom izobraževalne ustanove, saj menite, da gre za osebni podatek polnoletne osebe, ki ga brez privolitve ne smete posredovati njenemu očetu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov.

 

V primeru, ki ga opisujete, ni relevantno, kot izhaja iz vašega zaprosila, ali ima pravico do pridobitve potrdila o šolanju polnoletnega otroka, s katerim razpolaga CSD, njegov oče (kar je vsebina mnenja IP št. 0712-375/2006/2), temveč je bistveno odgovoriti, ali ima tak osebni podatek pravico pridobiti očetov odvetnik, ki je zanj zaprosil, ter pod kakšnimi pogoji.

 

Odvetniku lahko CSD posreduje osebne podatke na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16, v nadaljevanju ZOdv). Ta v prvem odstavku določa, da so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil ne glede na določbe drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih podatkov, dolžni brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno posredovati odvetniku podatke, ki jih ta potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi in to v roku 15 dni od dneva, ko prejmejo pisno zahtevo odvetnika. Odvetnik pa v skladu z drugim odstavkom 10. člena ZOdv nima te pravice, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom.

 

CSD lahko torej odvetniku posreduje le tiste podatke, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil. Skladno s Katalogom javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD, so to tudi naloge, vezane na obvestila o uskladitvi preživnin. V zaprosilu za mnenje navajate, da ste potrdilo o šolanju prejeli za potrebe valorizacije preživnine. Zato predstavljajo podatki iz potrdila o šolanju, med drugim tudi podatki o izobraževalni ustanovi, ki jo otrok obiskuje, načeloma podatke, ki so del zbirk, ki nastajajo pri izvrševanju javnega pooblastila.

 

Nadaljnji pogoj, da sme odvetnik pridobiti osebne podatke po 10. členu ZOdv, je, da izkaže, da jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi, v zvezi s katero pridobiva osebne podatke. Pri tem je pojem »posamična zadeva« treba razumeti kot konkretno pravno razmerje, v katerem je odvetnikova stranka in v zvezi s katerim je odvetnik pooblaščen stranki nuditi določeno storitev. V konkretnem primeru je to, kot izhaja iz odvetnikovega dopisa, ki ga prilagate, »svetovanje in vložitev tožbe za odpravo preživnine« v imenu očeta otroka, katerega potrdilo o šolanju odvetnik zahteva. Odvetnik pa mora v svoji zahtevi za pridobitev podatkov izkazati tudi, da posamezne odvetniške storitve brez zahtevanih podatkov ne bo mogel opraviti, da so torej podatki potrebni za opravo odvetniške storitve.

 

Koga zastopa odvetnik, za vprašanje dopustnosti posredovanja osebnih podatkov ni relevantno. Upravljavec osebnih podatkov pa mora presoditi, ali zahteva odvetnika za posredovanje osebnih podatkov izpolnjuje vse navedene kriterije. Le če je zahteva popolna, je upravljavec zbirke osebnih podatkov zahtevane osebne podatke odvetniku dolžan posredovati, saj ima v prvem odstavku 10. člena ZOdv zakonsko podlago za njihovo pridobitev. Omejitev po vsebini oziroma vrsti osebnih podatkov, ki jih je odvetnik upravičen pridobiti, pa je določena v drugem odstavku 10. člena ZOdv in se nanaša le na tiste osebne podatke, ki so na podlagi posebnih oziroma drugih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom (npr. 93. člen Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami).

 

Več o varstvu osebnih podatkov na centrih za socialno delo si lahko preberete v smernicah IP, ki so dostopne na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_CSD_julij2017.pdf.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov