Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.07.2019
Naslov: Privolitev v test mentalnih sposobnosti
Številka: 0712-1/2019/1758
Vsebina: Informiranje posameznika, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da je bil v domu starejših občanov izveden test o mentalnih spodobnostih, ki ni bil anonimen. Zanima vas, ali bi morali izvajalci testa pred izvedbo pridobiti pisno soglasje testirancev, čeprav so sodelovali prostovoljno.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V mnenju lahko zato podamo zgolj splošna pojasnila, ne moremo pa presojati ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev.

 

Kot izhaja iz vašega zaprosila za mnenje, je bila udeležba pri testu mentalnih sposobnosti povsem prostovoljna. Iz tega lahko sklepamo, da je bilo že s samo udeležbo podano posameznikovo strinjanje s testiranjem. Takšen način testiranja po mnenju IP načeloma ni sporen, saj pisno soglasje testirancev ni vedno nujno potrebno (v določenih primerih lahko zadostuje tudi ustno soglasje). Končni odgovor na vaše vprašanje pa je odvisen od vrste okoliščin, na primer, kdo je izvajalec testa, kakšen je bil namen testiranja, obseg ter narava odgovorov in vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo, ipd.

 

Vsebina odgovorov ter odločitev o tem, ali bo posameznik v testu sploh sodeloval, je bila torej izključno v rokah posameznega testiranca in je s tem ločena od vprašanja dopustnosti zbiranja osebnih podatkov. Z vidika predpisov s področja varstva osebnih podatkov pa je pomembno, da ima upravljavec ustrezno in zakonito pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Te so za običajne osebne podatke predpisane v členu 6 Splošne uredbe, za podatke v zvezi z zdravjem pa urejene še v členu 9 Splošne uredbe. Ena izmed pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov je tudi privolitev, ki pa ne pride v poštev v vseh primerih. Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. To pravno podlago mora upravljavec določiti še pred obdelavo ter jo, skupaj še z drugimi informacijami (člen 13 in 14 Splošne uredbe), razkriti posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

IP vas nadalje napotuje na že objavljeno mnenje, v katerem smo odgovorili na podobno vprašanje in je dostopno na spletni povezavi:

- Vprašalnik glede zdravstvenega stanja pri zobozdravniku koncesionarju, št. 0712-1/2019/965 z dne 25. 4. 2019: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=473.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov