Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.07.2019
Naslov: Pošiljanje izbranih izdelkov kupcu
Številka: 0712-1/2019/1715
Vsebina: Privolitev, Profiliranje in avtomatizirano odločanje
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pošiljanja točno določenih izbranih izdelkov kupcu na podlagi njegove privolitve.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je profiliranje definirano v 4. točki člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer pomeni „oblikovanje profilov“ vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

IP nadalje pojasnjuje, da je v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov privolitev lahko primerna pravna podlaga za segmentiranje in profiliranje strank le, če so te, kot posamezniki oz. fizične osebe, na podlagi predhodnega ustreznega informiranja (po pogojih in s sestavinami iz členov 13 ali 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov) imele možnost resnične izbire tako, da so lahko z nedvoumno indikacijo, dano z izjavo ali jasnim ravnanjem sprejele ali zavrnile privolitev v posamezen, ločen namen obdelave njihovih osebnih podatkov, brez škodljivih posledic zanje.

IP priporoča, da si podrobneje preberete spletno stran IP, kjer boste našli vse potrebne informacije v zvezi s privolitvijo:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/

IP sklepno dodaja še, da je primarna odgovornost za zakonito obdelavo osebnih podatkov na upravljavcu (obdelovalcu) samem in da IP konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more presojati.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka