Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.07.2019
Naslov: Pridobitev podatka o rojstvu in smrti brata iz bolnišnice
Številka: 0712-1/2019/1647
Vsebina: Vpogled v OP umrlih, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 2. 7. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko posameznik od izvajalca zdravstvene dejavnosti pridobi podatek o svojem bratu, in sicer podatek o dejstvu, da se je njegov brat res rodil v ustanovi in ali je v tej ustanovi tudi umrl. Oba starša sta sicer še živa, a mu nočeta posredovati nobenih informacij. Zanima vas, ali lahko temu posamezniku vsaj ustno sporočite osnovne informacije, če boste ugotovili, da z njimi razpolagate.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

1. Posameznik lahko od izvajalca zdravstvene dejavnosti pridobi ustne informacije o rojstvu in smrti svojega brata ali kopijo ustreznega dela zdravstvene dokumentacije svojega brata pod pogojem, da je brat že umrl in

- da izkaže pravni interes z ustrezno listino ter brat razkritja ni prepovedal ali

- da izkaže potrebo po informacijah, ki utegnejo bistveno vplivati na njegovo zdravje (v tem primeru se razkritje izvede v omejenem obsegu in posredno prek zdravnika) ali

- da izkaže, da je pridobitev informacij potrebna za zaščito kakšnih drugih življenjskih interesov posameznika.

 

Posameznik lahko pod zgornjimi pogoji pridobi kopijo zdravstvene dokumentacije le, če se nanaša na brata (npr. ustrezni del porodnega zapisnika, list novorojenčka, ustrezen del poročila babice).

 

2. Posameznik lahko pod pogoji iz devetega odstavka 45. člena ZPacP od izvajalca prejme tudi kratko informacijo (brez dokumentacije) o dejstvu smrti njegovega brata in njenem vzroku, če je ta umrl pri izvajalcu.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Pravne podlage oziroma pogoji za razkritje osebnih podatkov v konkretnem primeru so določeni:

  • v drugem, tretjem in četrtem odstavku 42. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP),
  • v devetem odstavku 45. člena ZPacP in
  • v (c) točki drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Glede devetega odstavka 45. člena ZPacP, po mnenju IP, načeloma ni ovir, če se razkritje podatkov ne izvede neposredno po smrti pacienta.

 

Če je brat še živ, je za razkritje informacij potrebna njegova privolitev. Izjemoma bi lahko posameznik pridobil informacije o svojemu bratu brez privolitve, če bi zaradi bratove privolitvene nesposobnosti nastopal kot upravičenec do nadomestne privolitve po 32., 37. ali 38. členu ZPacP.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka