Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.07.2019
Naslov: Zapisniki sej sveta zavoda
Številka: 0712-1/2019/1661
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali so zapisniki sej sveta zavoda osnovne šole informacije javnega značaja. Zanima vas, ali morajo biti dostopni vsem deležnik ter ali lahko svet zavoda sprejme sklep, da ne bodo objavljeni na spletni strani. Poleg tega bi radi vedeli, ali se lahko navedeni zapisnik pošlje po elektronski pošti.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru objavljanja zapisnikov sej sveta zavoda (upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov) lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ). ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. člen ZDIJZ).

 

Na podlagi ZDIJZ lahko vsak posameznik dostopa do tistih informacij, ki ne pomenijo ene od taksativno naštetih izjem v 5.a členu in prvem odstavku 6. člena ZDIJZ, na podlagi katerih je, če so seveda podane in utemeljene, mogoče zavrniti pravico posameznika do dostopa do informacij javnega značaja. Podatki, ki so povezani s porabo javnih sredstev ali z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca po tretjem odstavku 6. člena ZDIJZ ne sodijo med varovane osebne podatke. Vsekakor pa sem ne sodijo varovani osebni podatki otrok. To pomeni, da je objava tistih delov zapisnikov sej sveta zavoda, ki vsebujejo zgolj prosto dostopne informacije javnega značaja, dopustna. Pred objavo zapisnikov sej sveta zavoda na spletu je torej treba preveriti, ali se v njih nahajajo varovani osebni podatki oz. podatki, ki predstavljajo izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja.

 

IP ne vidi prepreke, da bi se zapisniki v delih, ki predstavljajo prosto dostopne informacije javnega značaja, poslali preko elektronske pošte. Omenimo še, da ZDIJZ zaradi večje transparentnosti zavezancev v zvezi z informacijami javnega značaja v 10. členu določa celo proaktivno objavo teh informacij (npr. na spletni strani).

 

IP je na podobna vprašanja že večkrat odgovoril v svojih neobvezujočih mnenjih, ki so dostopna na naši spletni strani in vas nanje napotujemo:

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP