Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.12.2018
Naslov: Objava fotografij otrok brez privolitve
Številka: 0712-3/2018/2536
Vsebina: Fotografije kot OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, s katerim se obračate na nas zaradi neupoštevanja prepovedi glede objavljanja slik vaših mladoletnih otrok s strani določenega društva tabornikov. Pojasnjujete, da ste društvo že pred več meseci obvestili, da niste podali soglasja k objavi slik vaših otrok. Društvo ni umaknilo slik iz družbenega omrežja. Zahtevo za izbris fotografij ste naslovili tudi na lokalno glasilo, ki je objavljene slike umaknilo iz družbenega omrežja. Kljub umiku slik imate dokaze o tem, da so bile slike prej javno objavljene. Zanima vas, kaj lahko storite, da vas bodo v prihodnje upoštevali glede prepovedi objavljanja slik otrok. Svojemu dopisu prilagate sporne fotografije, ki so bile objavljene na Facebooku.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP lahko zakonitost in primernost posamezne obdelave osebnih podatkov oceni izključno v konkretnem inšpekcijskem postopku. V nadaljevanju vam zato posredujemo zgolj nekatera izhodišča in smernice, ki jih je treba upoštevati pri obdelavi osebnih podatkov.

 

IP pojasnjuje, da štejemo fotografije kot varovane osebne podatke, kadar le-te določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji ali posnetku jasno in nedvoumno razviden in bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s posnetki in fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku kot na primer njegovo ime in priimek, njegova letnica rojstva in podobno. Torej, če je ločljivost shranjenih fotografij dovolj velika in je posameznike na fotografijah mogoče prepoznati, takšno fotografiranje dogodkov lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov. Ob tem pa je potrebno tudi poudariti, da gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe le v primeru, da so osebni podatki del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke.

 

V kolikor gre v konkretnem primeru za obdelavo osebnih podatkov je le-ta zakonita, če zanjo obstaja ustrezna pravna podlaga (pravne podlage podrobneje določa člen 6 Splošne uredbe) in se fotografiranje izvaja v skladu s pravili, ki jih v zvezi z izvajanjem obdelav osebnih podatkov oz. fotografiranja določa Splošna uredba oziroma ZVOP-1, v kolikor njegove določbe niso v nasprotju z njo. Ob tem izpostavljamo, da gre v primeru fotografiranja javnih prireditev in dogodkov, kjer se fotografiranje pričakuje, tudi za tehtanje med pravicami do svobode izražanja in pravico do zasebnosti. Hkrati pa opozarjamo, da bi z uporabo in objavo fotografij lahko posegali tudi v širši krog osebnostnih pravic (npr. pravica do lastne podobe), za varstvo katerih IP ni pristojen ter je v primeru kršitev predvidena možnost sodnega varstva.

 

V kolikor bi se izkazalo, da se določbe Splošne uredbe uporabljajo za opisano obdelavo osebnih podatkov, bi vas IP napotil na uveljavljanje pravice do izbrisa, ki jo ureja člen 17 Splošne uredbe. Skladno z navedenim členom ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

  1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  2. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  3. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1), za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2);
  4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  5. osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
  6. osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

 

Glede pravice do izbrisa in drugih pravic posameznikov vas napotujemo na našo novo spletno stran, kjer so dostopne temeljne informacije glede pravic (https://tiodlocas.si/moram-biti-obvescen/) in informacije glede postopka uveljavljanja pravic (https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/).

 

Poleg tega pa IP za konec še pojasnjuje, da tudi samo družbeno omrežje Facebook omogoča prijavo fotografij, ki predstavljajo poseg v zasebnost posameznikov. Za to so pripravili poseben obrazec na svoji spletni strani: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP