Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.07.2019
Naslov: Podatki za učbeniški sklad
Številka: 0712-1/2019/1703
Vsebina: Posebne vrste, Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da šola v okviru učbeniškega sklada za srednješolce ponuja tudi brezplačno ali subvencionirano izposojo učbenikov. Zaradi postopka izbire primernih kandidatov in točkovanja je šola pripravila vlogo, ki jo izpolnijo starši. Na vlogi šola starše sprašuje o naslednjih osebnih podatkih (skrbništvo, rejništvo dijaka, status (da/ne) prejemnika denarne pomoči, status (da/ne) prejemnika otroškega dodatka, višina otroškega dodatka, status prejema štipendije (da/ne), povprečni mesečni bruto dohodek na družinskega člana, število otrok v družini, ki so vključeni v VIZ institucije, brezposelnost očeta/matere). Prosite za mnenje glede zakonitosti obdelave naštetih osebnih podatkov, ki jih šola pričakuje od staršev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je obdelava osebnih podatkov na podlagi člena 6 (1) Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Za zakonit pridobivanje zgoraj navedenih osebnih podatkov je treba imeti pravno podlago. Glede na vaše navedbe bi pravna podlaga lahko bila v točki e) (opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti). Kot vam je bilo v telefonskem pogovoru že pojasnjeno, iz navedenih okoliščin niso razvidni razlogi in podlage za pridobivanje vseh podatkov, ki jih navajate. V mnenju pa konkretnega nabora podatkov IP ne more in ne sme presojati izven inšpekcijskega postopka.

 

IP vam priporoča, da glede na to, da Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/1747/17 in 34/19) ne določa natančnih kriterijev, z ustreznim aktom določite pravila in kriterije za izbiro kandidatov za brezplačno ali subvencionirano izposojo učbenikov. Kriteriji in postopek naj bodo jasno določeni, glede na tako določene kriterije pa je ob upoštevanju načela najmanjšega obsega obdelave osebnih podatkov v smislu člena 5(1)c Splošne uredbe (osebni podatki morajo biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo) mogoče določiti tudi nabor osebnih podatkov, ki so potrebni za izbiro kandidatov.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka