Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.07.2019
Naslov: Soglasje za obdelavo osebnih podatkov učencev za izvedbo interesnih dejavnosti
Številka: 0712-1/2019/1660
Vsebina: Privolitev, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo, v katerem nas prosite za mnenje o ustreznosti obrazca, ki se nanaša na izvedbo tabora. Menite, da je obrazec izdan s strani šole nepotreben, saj v primeru, ko šola organizira tabor za učence svoje šole in starši podate soglasje oz. prijavite otroka na tabor, izkažete šoli zaupanje in soglasje, da bo naredila vse kar je potrebno za izvedbo tabora in poskrbela za varnost otrok in da bo šola sama prijavila bivališče za čas tabora, tako kot to počnejo vsi hoteli, kampi, privatni apartmaji itd., brez dodatnega soglasja.

Prav tako vas zanima, ali je prav, da šola za vsako aktivnost, ki jo izvaja (obisk gledališča ali druge ustanove, športne prireditve, ipd.) išče in zbira podpise in ali ne more biti pri izobraževalni dejavnosti bolj avtonomna, bolj samozavestna in zaščitena.

 

  

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP v okviru neobvezujočega mnenja ne more podajati dokončnih mnenj in presoje o tem, ali je priloženi obrazec ustrezen. To je namreč primarna naloga in odgovornost posameznega upravljavca, vam pa v nadaljevanju v pomoč pri presoji posredujemo pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.

 

Obdelava osebnih podatkov s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog je na podlagi odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.  
  6. Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

IP poudarja, da tudi po Splošni uredbi pravna podlaga ni nujno privolitev, ampak lahko (odvisno od namena) pravno podlago, če so za to izpolnjeni pogoji, predstavlja tudi katera od drugih točk prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Presoja glede zakonitosti obdelave oziroma obstoja pravne podlage za posamezno obdelavo pa je na vsakem upravljavcu (oz. obdelovalcu) posebej.

Iz vašega vprašanja izhaja, da gre za organiziranje tabora s strani šole, kjer ste kot zakoniti zastopnik otroka, le-tega, že prijavili za vzgojno – izobraževalno dejavnost, ki se bo izvajala izven šole. Šola opredeli vsebino, izvedbo in financiranje  posamezne šole v naravi v svojem letnem delovnem načrtu. Kot šolo v naravi se štejejo raziskovalni, športni tabori in podobno. Organizatorka šole v naravi je sama šola. Šola izbere za izvedbo šole v naravi tako okolje, v katerem bo lahko izvedla načrtovani program, pri čemer je pomemben tudi izbor prostora (počitniški dom, hotel, domovi Centrov za šolske in obšolske dejavnosti; CŠOD…), saj mora ustrezati določbam pravilnika, ki predpisujejo zdravstveno-higienske zahteve, katerim morajo ustrezati poslopja in prostori osnovne šole. Pri načrtovanju posamezne izvedbe šole v naravi mora šola preveriti ustreznost prostorov. Glede na posebnosti posameznih nastanitev (ena zgradba, hišice, planinski dom, okolica …) šola načrtuje tudi dejavnosti, ki jih omogočata tako stavba kot okolica, v kateri naj bi potekala šola v naravi, hkrati pa načrtuje tudi nastanitev učencev in strokovnih delavcev tako, da se zagotovi ustrezna varnost. Šola kot organizatorka šole v naravi poskrbi, da so vsi udeleženci šole v naravi prijavljeni v ustrezni nastanitvi (hotel, planinska koča, CŠOD, penzioni, kampi, itd.). Dolžnost posameznega izvajalca nastanitve oziroma gostitelja pa je pa je, da gosta (v konkretnem primeru učence) skladno z zakonskimi predpisi prijavi v ustrezno nastanitev.

Iz tega gre sklepati, da je podlaga za evidentiranje nastanitve učencev za časa šole v naravi zakon (točka c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe). Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 55/2016, v nadaljevanju: ZPPreb-1) v IX. poglavju, v 39. do 43. členu opredeljuje Prijavo in odjavo gosta. ZPPreb-1 v 39. členu med drugim določa, da gostitelj vodi knjigo gostov na območju Republike Slovenije v elektronski ali fizični obliki. Knjiga gostov v fizični obliki je sestavljena iz obrazcev za prijavo in odjavo gosta. Gostitelj vpiše vsakega gosta, ki mu nudi nastanitev, v knjigo gostov najkasneje v 12 urah po prihodu, ne glede na trajanje nastanitve. Gost ob prihodu navede naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo in številko in vrsto identifikacijskega dokumenta. Če se posameznik, ki ni poslovno sposoben, nastani skupaj s starši, skrbniki ali drugimi družinskimi člani, so ti ob prijavi dolžni dati gostitelju o njem podatke iz prejšnjega odstavka (ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo in številko in vrsto identifikacijskega dokumenta). Vodja skupine lahko ob prijavi organiziranih skupin, ki štejejo najmanj osem ljudi, njihova nastanitev pa ne traja več kot sedem dni, predloži gostitelju seznam članov skupine, ki za vsakega člana vsebuje podatke iz tretjega odstavka tega člena (ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo in številko in vrsto identifikacijskega dokumenta). Gostitelj preveri resničnost danih podatkov, pri čemer ima pravico preveriti istovetnost posameznika z vpogledom v identifikacijski dokument. Več o prijavi gostov in vodenju knjige gostov je objavljeno na spletni strani Državnega portala E–vem (http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/14172/prikaziDrugiPogoj/), predpisi, ki navedeno področje urejajo pa so Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07) ter Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16).

Odgovor na vaše vprašanje v konkretnem primeru je, da je navedeni obrazec podan s strani šole, dejansko nepotreben, saj ima šola kot organizatorka šole v naravi, podlago za pravilno izvedbo nastanitve učencev že v samem zakonu (ZPPreb-1) in za evidentiranje nastanitve učencev v šoli v naravi ne potrebuje dodatnega soglasja staršev (kot je primer obrazca soglasja staršev za posredovanje podatkov za prijavo bivališča).

 

Glede konkretizacije ostalih aktivnosti, ki jih šola izvaja (obisk gledališča ali druge ustanove, športne prireditve, ipd.) pa mora šola ugotoviti, ali je podlaga za prijavo učencev na navedene aktivnosti prav tako zakon (točka c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe). Ne da bi IP presegal svoje pristojnosti in se spuščal v pristojnosti zavodov, zgolj pripominjamo, da Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 - popr., 64/2001, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 47/2015, 46/2016, 49/2016 - popr., v nadaljevanju: ZOFVI) v 40. členu določa, da svet javnega vrtca oziroma šole sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Nadalje Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13, 46/16 - ZOFVI-K, 49/16 - popr., v nadaljevanju: ZOsn) v 25. členu opredeljuje interesne dejavnosti, in sicer določa, da za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. ZOsn v 27. členu določa, da osnovna šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. V 2. poglavju ZOsn je opredeljen Program in organizacija dela v osnovni šoli, v samem 31. členu navedenega poglavja pa je opredeljen tudi letni delovni načrt, in sicer je določeno, da se z letnim delovnim načrtom določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu. Na podlagi 66. člena ZOFVI pa svet staršev tudi poda mnenje o letnem delovnem načrtu.

 

Glede vašega vprašanja o tem, ali je prav, da šola za vsako (konkretno) aktivnost, ki jo izvaja (obisk gledališča ali druge ustanove, športne prireditve, ipd.) išče in zbira podpise in ali ne more biti pri izobraževalni dejavnosti bolj avtonomna, bolj samozavestna in zaščitena,  vam zato pojasnjujemo, da odgovor ne sodi v pristojnost IP in vam predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.    

   

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo. 

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka

Pripravila:

Tanja Suša, univ. dipl. prav.,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov