Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.07.2019
Naslov: Soglasje za opravljanje nekonkurenčne dejavnosti znotraj koncerna
Številka: 0712-1/2019/1621
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Skupni upravljavci
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je vaša družba ena izmed povezanih družb znotraj koncerna. Zanima vas, ali ZDR-1 lahko predstavlja pravno podlago po členu 6 Splošne uredbe za obdelavo osebnih podatkov delavcev z namenom izdaje soglasij po 39. členu ZDR-1 za opravljanje dejavnosti, ki ni konkurenčna dejavnosti delodajalca.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da v okviru neobvezujočega mnenja ne more podati dokončnega in konkretnega odgovora, temveč to lahko stori zgolj v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

Na vaše vprašanje je IP že odgovoril v svojem mnenju in vas vnovič napotuje nanj:

  • »Soglasje delodajalca za opravljanje konkurenčne dejavnosti znotraj koncerna«, št. 0712-3/2018/2756 z dne 8. 1. 2019:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=205&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=2756.

 

IP v zvezi z vašim vprašanjem pojasnjuje, da ni pristojen za celovito presojo zakonitosti ravnanja glede pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev v zvezi z delovnim razmerjem, ampak lahko presoja zgolj vidik varstva osebnih podatkov. Tako na primer IP ne more presojati, ali lahko delodajalec na podlagi 39. člena ZDR-1 izda soglasje za opravljanje nekonkurenčne dejavnosti.

 

Ne glede na to pa vnovič pojasnjujemo, da je potrebno za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti ustrezno pravno podlago, kakor to določa člen 6 Splošne uredbe. Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov delavcev predstavlja ZDR-1, ki v prvem odstavku 48. člena določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. V členu 39 ZDR-1 ureja konkurenčno prepoved in možnost delodajalca, da s pisnim soglasjem to prepoved za delavca omeji. IP meni, da je navedena obdelava osebnih podatkov s strani delodajalca za namen podaje soglasja iz 39. člena ZDR-1 v skladu z določbami Splošne uredbe načeloma dovoljena, namreč delodajalec ima pravno podlago za to v 39. in 48. členu ZDR-1, saj gre za obdelavo podatkov delavca, ki je povezana z uresničevanjem pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

 

V kolikor pa bodo nato tudi druge povezane družbe obdelovale osebne podatke delavcev (in torej ne le njegov delodajalec), je za takšno obdelavo osebnih podatkov potrebno zagotoviti ustrezno pravno podlago iz člena 6 Splošne uredbe. Namreč Splošna uredba ne dopušča možnosti, da bi kot isti upravljavec osebnih podatkov veljale povezane družbe, temveč določa, da je vsaka gospodarska družba, ne glede na kapitalski delež drugih družb, samostojen upravljavec osebnih podatkov, lahko pa gre v določenih primerih za skupne upravljavce (to ureja člen 26 Splošne uredbe).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP