Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.07.2019
Naslov: Seznanitev razreda z oceno učenca
Številka: 0712-1/2019/1638
Vsebina: Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali lahko učitelji v osnovni šoli pred celim razredom sporočijo oceno učenca. In sicer v primeru, ko gre za ustno ocenjevanje, pisno ocenjevanje in v primeru zaključevanja ocen.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje neobvezujočega mnenja ne more konkretno presojati o obdelavi navedeni osebnih podatkov (torej o razkritju ocene učenca celotnemu razredu), temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov.

 

Temeljna zahteva pri obdelavi osebnih podatkov je, da za vsako obdelavo obstaja ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage so urejene v členu 6 (1) Splošne uredbe. Ta določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Ugotavljanje in izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je primarno obveznost upravljavca. IP poudarja, da je za zakonitost obdelave dovolj, da je izpolnjena ena od samostojnih pravnih podlag, ki jih določa člen 6(1) Splošne uredbe.

 

Obdelava osebnih podatkov v šolah je urejena z različnimi področnimi zakoni (npr. v Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o gimnazijah ipd.) ter natančneje razdelana v posameznih pravilnikih (npr. v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, v nadaljevanju: Pravilnik).

 

Pravilnik v 4. členu določa, da mora biti pri ocenjevanju znanja učenca zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se med drugim zagotavlja z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine. Nadalje v skladu s 14. členom Pravilnika mora učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in nastopov učenčevo znanje oceniti takoj in ga seznaniti z oceno. Po mnenju IP bi pri ustnem ocenjevanju zaradi same ustne oz. verbalne narave ocenjevanja in zahteve po tem, da se učenca takoj oceni in seznani z oceno, lahko bilo dovoljeno učencu ustno sporočiti oceno, četudi bi bili v takšnem primeru z oceno seznanjeni tudi preostali prisotni učenci.

 

IP nadalje pojasnjuje, da je pri obdelavi osebnih podatkov potrebno upoštevati načelo sorazmernosti oz. načelo najmanjšega obsega podatkov, prav tako pa je potrebno vzeti v obzir načelo omejitve namena, kar pomeni, da so podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni (načela podrobneje ureja člen 5 Splošne uredbe). V skladu z navedenimi načeli IP pri pisnem ocenjevanju ne vidi potrebe po tem, da se posamične ocene učencev izpostavi pred celotnim razredom, saj je mogoče oceno sporočiti tudi na pisen način (npr. oceno se lahko zapiše na popravljen pisni preizkus).

 

IP vam svetuje, da na podlagi splošnih usmeritev, ki smo vam jih podali, kot upravljavec sami presodite za primere, ki ste jih navedli v svojem dopisu, ali je podana pravna podlaga za razkritje ocen učencev pred celim razredom ali ne, namreč ta presoja je primarna odgovornost upravljavca osebnih podatkov. Pri tem je odločilnega pomena, da upravljavec pri posredovanju podatkov upošteva tako zakonske in podzakonske določbe kot tudi splošna načela obdelave osebnih podatkov in jih v skladu s tem ustrezno varuje.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP