Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.07.2019
Naslov: Videonadzor dostopov v službene prostore
Številka: 0712-1/2019/1653
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede videonadzora dostopov v službene prostore.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je odgovornost za zakonito vzpostavitev in izvajanje videonadzora vedno na upravljavcu osebnih podatkov, ki mora biti to zmožen tudi dokazati. IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more podajati konkretnih ocen o tem, ali upravljavec izpolnjuje pogoje za uvedbo in izvajanje videonadzora, niti se ne moe opredeljevati glede konkretnih lokacij oziroma točk, kjer bi se sistem namestil.

Videonadzor je sam po sebi ena hujših oblik posegov v zasebnost posameznika, zato je prav, da je ustrezno zakonsko reguliran in omejen na tisto, kar je nujno in sorazmerno za doseganje ciljev in namenov, ki naj bi jim videonadzor služil. V Sloveniji to ureja ZVOP-1, ki se v tem delu do morebitne drugačne ureditve še uporablja tudi po začetku veljave Splošne uredbe o varstvu podatkov. IP tako pojasnjuje, da so Smernice IP glede izvajanja videonadzora še vedno veljavne, kar velja tudi za pojasnilo glede namestitve videonadzora zaradi kontrole evidentiranja delovnega časa, ki ga navajate v vašem zaprosilu.

V skladu z določbami 75. člena ZVOP-1 se videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore lahko izvaja tako v javnem kot zasebnem sektorju, če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. Odločitev sprejme pristojni funkcionar, predstojnik, direktor ali drugi pristojni oziroma pooblaščeni posameznik osebe javnega sektorja ali osebe zasebnega sektorja. V pisni odločitvi morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora. Uvedba videonadzora se lahko določi tudi z zakonom ali s predpisom, sprejetim na njegovi podlagi. V skladu s tretjim odstavkom 75. člena je o izvajanju videonadzora potrebno pisno obvestiti vse zaposlene, ki opravljajo delo v nadzorovanem prostoru.

 

Ob tem IP opominja, da mora v skladu s 74. členom ZVOP-1 oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Omenjeno velja za vse posameznike, ki so lahko izpostavljeni videonadzoru.

Opisana oblika videonadzora se lahko izvaja na mestih, kjer je omogočen dostop v uradne službene ali poslovne prostore. IP pojasnjuje tudi, da izvajanje videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore predstavlja bistveno manjši poseg v zasebnost zaposlenih kot izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov, zaradi česar so v 75. členu ZVOP-1 pogoji za izvajanje videonadzora in s tem zakoniti namen zbiranja in uporabe videoposnetkov dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore določeni precej širše, kot je to v zvezi z izvajanjem videonadzora znotraj delovnih prostorov določeno v 77. členu ZVOP-1. Ta namreč v prvem odstavku določa, da se izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov lahko izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Za vzpostavitev videonadzora v prostorih, ki jih navajate v vašem zaprosilu (hodniki, avla, …) in se nahajajo znotraj delovnih prostorov, bi torej morali biti izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZVOP-1.

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka