Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 02.07.2019
Naslov: Popravek podatkov v SISBON
Številka: 0712-1/2019/1583
Vsebina: Bančništvo, Pravica do popravka, Rok hrambe OP
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje. Kot pojasnjujete ste konec junija 2015 zaključili z osebnim stečajem in je bil pravnomočno zaključen preskus (odpust) terjatev. Ti podatki naj bi v sistemu SISBON ostali še 4 leta. Pred kratkim se vam je izbrisalo vse, razen terjatve določenega podjetja, saj so njihovo terjatev, ki je bila pravnomočno opisana, zaključili šele nekaj mesecev po zaključku osebnega stečaja. Ko ste jih opozorili na nepravilen datum zaključka posla in jih opozorili, da naj bi se z dnem pravnomočnega odpusta terjatev zaključili vsi posli, torej tudi njihov, vam niso več odgovarjali na elektronsko pošto. Ocenjujete, da bi glede na njihovo stališče teoretično zaključili posel šele danes, vi pa bi imeli to še štiri leta vpisano v SISBON-u, zato nas prosite za mnenje. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma poudarja, da glede na opis situacije, kot ste jo predstavili, obstaja utemeljen dvom v točnost oziroma ažurnost osebnih podatkov, ki se vodijo v omenjenem sistemu. V takšnih primerih zakonodaja o varstvu osebnih podatkov omogoča posamezniku, da uveljavlja svoje pravice, med drugim pravice do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora.

ZVOP-1 v členu 32. opredeljuje pravico posameznika do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora ter postopek uveljavljanja pravic:


(1) Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom.
(2) Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika obvestiti vse uporabnike osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval osebne podatke posameznika, preden so bili izvedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka, o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu po prejšnjem odstavku. Izjemoma mu tega ni potrebno storiti, če bi to povzročilo velike stroške, nesorazmerno velik napor ali zahtevalo veliko časa.
(3) Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v skladu s četrtim odstavkom 9. člena ali tretjim odstavkom 10. člena tega zakona, ima kadarkoli z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave. Upravljavec ugovoru ugodi, če posameznik dokaže, da niso izpolnjeni pogoji za obdelavo po četrtem odstavku 9. člena oziroma po tretjem odstavku 10. člena tega zakona. V tem primeru se njegovih osebnih podatkov ne sme več obdelovati.
(4) Če upravljavec ne ugodi ugovoru iz prejšnjega odstavka, lahko posameznik, ki je vložil ugovor, zahteva, da o obdelavi v skladu s četrtim odstavkom 9. člena oziroma tretjim odstavkom 10. člena tega zakona odloči Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko vloži zahtevo v sedmih dneh od vročitve odločitve o ugovoru.
(5) Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov odloči o zahtevi iz prejšnjega odstavka v dveh mesecih od prejema zahteve. Vložena zahteva zadrži obdelavo osebnih podatkov posameznika, glede katerih je vložil zahtevo.
(6) Stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov iz prejšnjih odstavkov krije upravljavec.

Podobno ureja tudi Splošna uredba v členu 16 (pravica do popravka), ki določa:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Za konkretno zbirko osebnih podatkov (t.j. sistem SISBON) te pravice konkretizira 24. člen Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR), ki določa naslednje:

24. člen

(pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora)

(1) Fizična oseba uveljavlja pravico do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora v zvezi z lastnimi osebnimi podatki, ki se obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(2) Fizična oseba uveljavlja pravico iz prejšnjega odstavka z zahtevo, ki nedvoumno omogoča njeno identifikacijo, in sicer tako, da jo predloži Banki Slovenije ali članu sistema, ki je posredoval osebne podatke v sistem izmenjave informacij.

(3) Kadar fizična oseba predloži zahtevo glede dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa podatkov Banki Slovenije, Banka Slovenije to zahtevo v treh delovnih dneh od prejema posreduje članu sistema, ki je posredoval sporen podatek za sistem izmenjave informacij. Član sistema najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema zahteve fizično osebo obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne.

(4) Poslovni subjekt uveljavlja pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, ki se obdelujejo v sistemu izmenjave podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo vloži pri članu sistema, ki je poročal sporne podatke za sistem izmenjave informacij, če dokaže, da so sporni podatki nepopolni, netočni ali neažurni. Član sistema najkasneje v 20 delovnih dneh od prejema zahteve poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne.

(5) Če je zahteva fizične osebe iz drugega odstavka tega člena oziroma zahteva poslovnega subjekta iz prejšnjega odstavka utemeljena, član sistema o tem nemudoma obvesti Banko Slovenije ter v skladu z navodili Banke Slovenije na podlagi sedmega odstavka 6. člena tega zakona zagotovi, da se napačni podatek dopolni, izbriše ali spremeni in zagotovi pravilen podatek.

(6) Napačen podatek, ki je bil dopolnjen, spremenjen ali izbrisan, ni naveden v izpisu podatkov iz sistema izmenjave informacij.

V okviru nezavezujočega mnenja IP ne moremo presojati, ali so bile dejansko kršene vaše pravice, zato vam priporočamo, da jih uveljavljate po uradni poti glede na zgoraj navedene določbe.

Več informacij o načinu podaje zahteva za uveljavitev vaših pravic najdete na povezavi:

http://sisbon.si/sl/informacije-o-sistemu-sisbon/pravice-posameznika

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,

namestnik informacijske pooblaščenke