Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Ravnanje z zdravstveno dokumentacijo po preteku roka hrambe
Številka: 0712-1/2019/1495
Vsebina: Rok hrambe OP, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 28. 5. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem:

  1. Ali se lahko kljub poteku roka hrambe zdravstveno dokumentacijo hrani, če je ta še potrebna za učinkovito izvajanje zdravniške službe in zdravstveno obravnavo pacientov?
  2. Koliko časa se lahko hrani zdravstvena dokumentacija v primeru, da je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen?
  3. Ali se lahko zdravstvena dokumentacija po preteku roka hrambe namesto uničenja izroči pacientu?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Mnenje IP se lahko navezuje le na vidik varstva osebnih podatkov in ne na vidik drugih pravil o upravljanju z dokumentarnim gradivom in pravil o arhiviranju.

 

To mnenje tudi ne razrešuje morebitnega konflikta med pravili o arhiviranju ter hrambo nad predpisanim rokom.

 

 

1. Z vidika varstva osebnih podatkov je izjemoma dopustno, da se zdravstvena dokumentacija hrani dlje od predpisanega roka hrambe, vendar le, če so v posameznem konkretnem primeru podane okoliščine, ki opravičujejo nadaljnjo uporabo zdravstvene dokumentacije v skladu s splošnimi nameni njenega vodenja, zlasti če je s strokovnega vidika dokumentacija še neizogibno potrebna za zagotavljanje kakovostne, varne, pravilne in učinkovite zdravstvene oskrbe pacienta, na katerega se dokumentacija nanaša. 

 

2. V primeru iz prejšnje točke se hramba oziroma vodenje dokumentacije lahko izvaja do poteka namena (ki je bil razlog za podaljšano hrambo). Absolutnega obdobja podaljšane hrambe se zaradi tega na konkretni ravni ne da vnaprej določiti.

 

3. Po poteku rokov hrambe ali po končnem prenehanju namenov iz 1. točke, z vidika varstva osebnih podatkov ni ovir, da se izvirno zdravstveno dokumentacijo izroči pacientu, na katerega se nanaša, pod pogojem, da ne gre za arhivsko gradivo, ki bi ga bilo treba predati arhivu (torej če je izročitev pacientu alternativa siceršnjemu uničenju).

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V zvezi z roki hrambe zdravstvene dokumentacije in drugih zbirk osebnih podatkov je IP že izdal več mnenj, ko so dostopa na spletni strani IP in na katera se smiselno sklicujemo tudi v tem mnenju.

 

Ob tem dodajamo, da je podaljšano hrambo možno utemeljiti na primer na podlagi:

  • četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1 (v povezavi  c ali e točko prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov) – za javni sektor,
  • f točke prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov – za zasebni sektor,
  • c točke drugega odstavka člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov ali
  • privolitve pacienta, če so izpolnjeni pogoji za njeno veljavnost.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka