Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.06.2019
Naslov: Seznanitev s prijavo zoper posameznika
Številka: 0712-1/2019/1426
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 29. 5. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko posameznik (delavec), zoper katerega je bila pri delodajalcu vložena anonimna prijava (verjetno s strani drugega delavca) pridobi dostop do tega dokumenta (v celoti) po členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ali je dovoljeno tehtanje med škodo za prijavitelja ter pravico posameznika. Zanima vas tudi, kakšen bi bil odgovor, če prijava ne bi bila anonimna.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ker na področju seznanitve z lastnimi osebnimi podatki IP nastopa kot pritožbeni (drugostopenjski) organ, se na konkretni ravni ne more opredeliti do predstavljene problematike. Poleg tega je dokončni odgovor odvisen od konkretne vsebine prijave. Zato je to mnenje lahko le splošno oziroma pogojno.

 

 

1. Delavec se, v okviru pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, lahko seznani z anonimno prijavo zoper njega, in sicer s tistimi deli, ki vsebujejo delavčeve osebne podatke (in so izpolnjeni tudi drugi materialnopravni pogoji po členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov) in ki hkrati ne razkrivajo osebnih podatkov (domnevno anonimnega) prijavitelja ali drugih oseb. Načeloma tehtanje oziroma upoštevanje škode, ki bi utegnila zaradi zakonitega razkritja prijave nastati prijavitelju, ni relevantno, vendar pa je dokončen odgovor mogoče podati le ob upoštevanju vseh okoliščin primera.

 

2. V primeru imenske prijave velja popolnoma enako kot v prejšnji točki.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V zvezi s seznanitvijo z lastnimi osebnimi podatki je IP že izdal več mnenj, ko so dostopa na spletni strani IP in na katera se smiselno sklicujemo tudi v tem mnenju.

 

Če bi delodajalec delavcu pisno zavrnil zahtevo za seznanitev, ima delavec možnost v 15. dneh vložiti pritožbo, ki jo rešuje IP. Pojasnila o tem so dostopna tudi na spletni strani IP (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/).

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka