Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.06.2019
Naslov: Zakonitost zbiranja datuma rojstva pri paketih za mlade
Številka: 0712-1/2019/1548
Vsebina: Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta, Zakoniti interesi
Pravni akt: Mnenje

Informacijskemu pooblaščencu (v nadaljevanju: IP) ste dne 21. 6. 2019 poslali elektronsko sporočilo v katerem navajate, da nekateri operaterji ponujajo pakete za mlade, ki so omejeni glede na starost in je posledično potrebno ob sklenitvi pogodbe za tak paket navesti datum rojstva. Zanima vas, ali operaterji sploh lahko zbirajo rojstne datume za takšne ponudbe ali celo za katerikoli paket. Zanima vas tudi, ali je dovolj zgolj navedba rojstnega datuma, ali lahko operater za preverjanje navedenega datuma zahteva vpogled v osebni dokument.

 

V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, ter na podlagi člena 57(e) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše odgovor na vaše vprašanje.

 

Načela, ki morajo biti spoštovana pri obdelavi osebnih podatkov, so opredeljena v členu 5 Splošne uredbe. Upravljavec osebnih podatkov je odgovoren za skladnost obdelave s temi načeli in mora biti to skladnost tudi zmožen dokazati.

 

Osebni podatki morajo biti

  1. obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki („zakonitost, pravičnost in preglednost“);
  2. zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni („omejitev namena“);
  3. ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“);
  4. točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“);
  5. hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki („omejitev shranjevanja“);
  6. obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi („celovitost in zaupnost“).

 

Pogoji za zakonitost obdelave osebnih podatkov so določni v členu 6 Splošne uredbe. Skladno z določbami točke (b) člena 6(1) je obdelava zakonita, kadar je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Če torej operater kot upravljavec podatkov o svojih naročnikih ocenjuje, da je datumu rojstva nujen podatek za oceno upravičenost do paketa za mlade, potem ta osebni podatek lahko obdeluje in ga pred sklenitvijo pogodbe tudi preveri.

 

Vpogleda v osebni dokument Splošna uredba ne ureja, zato glede vpogleda veljajo določbe drugega odstavka 18. člena ZVOP-1, ki določajo, da upravljavec osebnih podatkov lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.