Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.06.2019
Naslov: Uporaba GPS sledilnih naprav
Številka: 0712-1/2019/1552
Vsebina: Moderne tehnologije, Razno
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe GPS sledilnih naprav. V smernicah Informacijskega pooblaščenca ne najdete obrazložitve, ki bi se nanašala konkretno na primer, kot ga imate vi, zato prosite za stališče tudi v takem primeru.

 

Določena oseba, ki ima (med drugim) registriran s.p. tudi za prevoz razsutega tovora, pogodbeno opravlja delo za lokalno podjetje, ki se ukvarja s komunalnimi gradnjami. Ima lastni kamion (kiper) ter bager, delo se opravlja po gradbiščih, material se odvaža na deponije - torej ne gre za večje vrednosti blaga. Omenjeno lokalno podjetje, ki ima poleg svojih zaposlenih (in svojih kamionov), sklenjene pogodbe tudi z več privatniki, je pred kratkim vse te privatnike obvestila, da jim bodo namestili GPS sledilne naprave na njihove lastniške kamione.

 

Zanima vas, ali je v tem primeru namestitev upravičena, glede na to, da so pogodbeniki plačani na podlagi urne postavke, lokacije deponij so znane - torej tudi oddaljenost (in s tem nek časovni okvir, v kolikem času naj bi bil prevoz opravljen)? Glede na to, da so kamioni privatna lastnina privatnikov, preko GPS sledenja pa bodo podatki o lokacijah kamionov na voljo tretjim osebam v vsakem trenutku - tudi izven delovnega časa za omenjeno podjetje, se vam zdi GPS sledenje sporno. Obenem pojasnjujete, da bi z lociranjem lastnine lahko bile povezane tudi kraje kamionov, za kar pa omenjeno podjetje zagotovo nikakor ne bi želelo prevzeti odgovornosti, zato je po vašem mnenju sledenje tuje lastnine v vsakem trenutku, s tega vidika sporno. Pojasnjujete še, da poleg pogodbenega dela za to podjetje, večina privatnikov v popoldanskem času (ali vikendih) opravljajo tudi druge prevoze za druge naročnike, z namestitvijo GPS naprav pa bi lokalno podjetje imelo vpogled tudi v te podatke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da zakonodaja v času podaje tega mnenja ne določa izrecno kdaj in pod katerimi pogoji je dopustna uporaba GPS sledilnih naprav. V prvi vrsti je treba razčistiti, v kakšni vlogi nastopa samostojni podjetnik, ki ima v lasti svoj kamion, in s katerim opravlja storitve za druga podjetja, ter ali in v kolikšni meri gre za obdelavo osebnih podatkov glede na določbe Splošne uredbe in drugih predpisov o varstvu osebnih podatkov. Opozoriti namreč moramo, da lahko na naše pristojnosti podamo mnenje le, kolikor gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe in drugih predpisov o varovanju osebnih podatkov.

 

IP pojasnjuje pojem “osebni podatek”, ki ga Splošna uredba v prvi točki člena 4 Splošne uredbe opredeljuje kot katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Samostojni podjetnik (s.p.), je glede na veljavno statusno pravno ureditev gospodarskih subjektov  fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Samostojni podjetnik ni pravna oseba in tudi ni gospodarska družba, je pa nosilec gospodarskega podjema, »imetnik« podjetja in zato enakovreden gospodarski subjekt nasproti npr. gospodarskim družbam. Naziv samostojnega podjetnika, ki sicer vsebuje ime in priimek fizične osebe, ne predstavlja varovanega osebnega podatka, saj gre dejansko za podatek o gospodarskem subjektu. Po določbah Splošne uredbe je samostojni podjetnik zaščiten v smislu varovanja njegovih osebnih podatkov le kot posameznik, torej kot ne-gospodarski subjekt. Takšno stališče je že zavzelo tudi Ustavno sodišče RS v odločbah št. U-I-84/03 in št. U-I-298/04.

 

V konkretnem primeru to pomeni, da obdelava podatkov samostojnega podjetnika kot subjekta, ki in ko opravlja dejavnost kot s.p., ne pomeni obdelave varovanih osebnih podatkov. Gre namreč za podatke, ki se nanašajo na opravljanje gospodarske dejavnosti kot podjetnika oziroma podatke, s katerimi nastopa na trgu kot poslovni subjekt in ne za osebne podatke kot posameznika.

 

Navedeno pa ne pomeni, da ima lokalno podjetje pravico slediti lokaciji kamiona samostojnega podjetnika ves čas, torej tudi ko ta ne opravlja storitev za lokalno podjetje, temveč za druge naročnike oziroma za lastne potrebe. Kot smo opisali v smernicah o uporabi GPS naprav na strani 17 (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/GPS_smernice_net.pdf), obstajajo tehnične možnosti, ki ne zahtevajo stalnega sledenja, in ki beležijo lokacijo vozila samo v času opravljanja dejavnosti po pogodbi za podjetje, zato priporočamo, da se preučijo tudi te možnosti.  V primeru, ko lastnik kamiona uporablja kamion za lastne potrebe, bi bilo slednje s strani drugega podjetja sporno z vidika varstva osebnih podatkov.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke