Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Soglasje za neposredno trženje
Številka: 0712-1/2019/1487
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do ugovora
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vašo prošnjo za pojasnilo glede soglasja za neposredno trženje. Navajate, da vas v imenu ponudnika telekomunikacijskih storitev kličejo zunanji izvajalci, čeprav ste jim večkrat pojasnili, da tega več ne želite. Zanima vas, ali bi v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov morali za to pridobiti vaše soglasje oz. ali bi moralo telekomunikacijsko podjetje pridobiti vaše (naročnikovo) soglasje za neposredno trženje po telefonu. Sprašujete tudi, ali lahko vaše podatke zaupajo drugemu podjetju brez vašega soglasja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji, pri čemer IP izpostavlja, da lahko zakonitost konkretne obdelave osebnih podatkov presoja le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

IP uvodoma izpostavlja, da v sklopu neobvezujočega mnenja vsekakor ne more presojati konkretnih dejanj obdelav, temveč lahko to stori šele v okviru inšpekcijskega postopka, zato v nadaljevanju podaja splošna pojasnila. Zunanji izvajalci, od katerih prejemate klice glede ponudb za mobilne storitve, so najverjetneje zbrali vaše osebne podatke v vlogi obdelovalca (kot ga opredeljuje osmi odstavek člena 4 Uredbe). Obdelovalec obdelavo vaših osebnih podatkov najverjetneje izvaja v imenu določenega upravljavca (telekomunikacijsko podjetje) na podlagi pogodbe ali drugega pravnega akta v skladu s členom 28(3) Uredbe, v katerem bi med ostalim moralo biti določeno, da osebne podatke obdeluje samo po dokumentiranih navodilih upravljavca (točka (a) člena 28(3) Uredbe). Torej do vaših osebnih podatkov (npr. telefonske številke, imena in priimka) ne more dostopati kdorkoli, ampak le tisti obdelovalci, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi, v kateri so tudi natančno določeni vsebina, in trajanje obdelave, narava in namen obdelave, vrsta osebnih podatkov, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter obveznosti in pravice upravljavca. IP poudarja, da je bistvenega pomena dejstvo, da lahko obdelovalec osebne podatke obdeluje zgolj za namene, za katere ga je pooblastil upravljavec in torej osebnih podatkov ne obdeluje za lastne namene. V vlogi obdelovalca bo tako nastopala tista pravna oziroma fizična oseba, ki bo obdelavo osebnih podatkov izvrševala izključno v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov, bo pri tem črpala podlago za obdelavo osebnih podatkov iz upravičenj upravljavca ter bo v zvezi s samimi dejanji obdelave vezana na navodila upravljavca.

 

IP nadalje pojasnjuje, da področje neposrednega trženja prek telefona Uredba posebej ne ureja, zato je treba primarno upoštevati specialno zakonodajo na tem področju. Pridobivanje osebnih podatkov in njihovo uporabo za namene neposrednega trženja, kamor sodi tudi neposredno trženje prek telefona, ureja 72. člen ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov za namene izvajanja neposrednega trženja uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral ali iz javno dostopnih virov (npr. telefonskega imenika) ali pa jih je pridobil v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (npr. od svojih strank, udeležencev v anketah). Pri tem opozarjamo, da se ZVOP-1 (in s tem pristojnost IP) glede na specifično ureditev drugih področij, kot pojasnjujemo v nadaljevanju, nanaša zgolj na izvajanje neposrednega trženja po navadni pošti. V kolikor pa gre za trženje po elektronski pošti oz. z uporabo elektronskih komunikacij (npr. elektronska pošta, sporočila SMS, telefon), se še naprej uporablja specialna ureditev po Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju ZEPT). Predvsem preverite določbe 158. člena (trženje po e-pošti in podobnih kanalih) in 150. člena (uporaba podatkov iz telefonskega imenika) ZEKom-1. Tudi po pričetku veljave Uredbe v tem delu še naprej velja ureditev po ZEKom-1 in ZEPT, neodvisno od veljavne pravne podlage (osebni podatki so že bili zakonito pridobljeni v okviru kakšne storitve/pogodbe ali iz javnih virov). IP je na to temo pripravil tudi infografiko, ki je dostopna na naši spletni strani in kjer so možnosti nazorno prikazane:

www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf

 

Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije upravljavec. Uredba obveznosti upravljavca glede informiranja posameznikov še nadgrajuje, in sicer vas IP na tem mestu usmerja na III. poglavje Uredbe, ki ureja pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (12., 13., 14. in 15. člen). Na pravico do ugovora se nanaša tudi 21. člen Uredbe, ki v drugem odstavku pravi, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

 

Kot že zapisano, na področju komercialnih telefonskih klicev fizičnim osebam je še vedno potrebno upoštevati določbe 158. člena o neželeni komunikaciji ZEKom-1. Nadzor nad navedenim zakonom pa ne vrši IP temveč Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, Stegne 7, p.p. 418, 1000 Ljubljana (info.boxping@akos-rspong.si). Predlagamo vam, da se z navedeno problematiko obrnete na AKOS, ki je pristojna za področje elektronskih komunikacij.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo