Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.06.2019
Naslov: Objava nagrajencev in častnih članov na spletni strani
Številka: 0712-1/2019/1452
Vsebina: Društva, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) ste zaprosili za mnenje ali potrebuje društvo privolitev za navedbo častnih članov društva (navajate, da so nekateri že pokojni) in leto imenovanja ter prejemnikov nagrad in priznanj društva, leto prejema in utemeljitev za prejem nagrade/priznanja na spletni strani društva. Nameni objave, so, kot navajate, promocija delovanja društva oziroma promocija pomena arhivske dejavnosti in razvoja arhivistike v Sloveniji.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, ZInfP) uvodoma pojasnjujemo, da se Informacijski pooblaščenec izven inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka ne more dokončno opredeljevati do konkretnih obdelavo osebnih podatkov, zato podajamo splošna pojasnila, ki so relevantna za vaš primer.

 

IP je sprejel načelno mnenje glede ustreznih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov v društvih (mnenje IP št. 0712-1/2018/622, z dne 15. 3. 2018). Do mnenja lahko dostopate na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3088 .

 

Glede na vaše navedbe, bi v opisanem primeru verjetno šlo za obdelavo na podlagi zakonitih interesov (točke f člena 6(1)), saj kot navajate, gre za podatke, ki so bili javnosti zakonito že predstavljeni in nagrade oz. častne naslove, ki so bili javno podeljeni v skladu s pravili društva. Vsekakor pa je tehtanje ali morda pravice posameznikov v posameznem primeru prevladajo (če bi npr. določen član vnaprej zavrnil oz. izrazil nestrinjanje z imenovanjem in objavo) naloga in odgovornost društva. Pomembno je tudi, da s tem v skladu s 13. členom Splošne uredbe seznanite prejemnike ob podelitvi oz. na drug primeren način, npr. na spletu, v internih aktih društva ipd. V kolikor bi posameznik v skladu s členom 21 Splošne uredbe ugovarjal takšni obdelavi, bi društvo tak ugovor moralo obravnavati.

 

V primeru, ko gre za posameznike, ki so že pokojni je treba upoštevati 23. člen ZVOP-1, ki se v tem delu še uporablja in daje možnost ugovora osebam, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda. Prav tako je treba upoštevati morebitno prepoved objave, ki jo je posameznik dal pred smrtjo.

 

S spoštovanjem,

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka