Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.05.2019
Naslov: Neposredno trženje, ugovor
Številka: 0712-1/2019/1278
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do ugovora
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vašo zahtevo za izbris osebnih podatkov, naslovljeno na upravljavca osebnih podatkov. V spremnem elektronskem sporočilu IP prosite, da uredi izbris vaših osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Splošna uredba v Poglavju III ureja pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sicer so to pravice: do informacij (člen 13 in 14), do dostopa (člen 15), do popravka (člen 16), do izbrisa (ali pozabe, člen 17), do omejitve obdelave (člen 18), do prenosljivosti podatkov (člen 20), do ugovora (člen 21) ter pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov (člen 22).

 

Iz vašega dopisa izhaja, da od upravljavca zahtevate prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja s popolnim izbrisom osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen oziroma, da uveljavljate pravico do ugovora iz člena 21 v povezavi s pravico do izbrisa iz člena 17 Splošne uredbe. Člen 21 (2) namreč določa, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. V primeru, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21 (2), ima ta posameznik pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati (člen 17 (1) (c)).

 

IP poudarja, da so vse navedene pravice iz Poglavja III Splošne uredbe pravice posameznika, ki jih v prvi vrsti zoper upravljavca osebnih podatkov uveljavlja sam, medtem ko je IP nadzorni organ, ki v primeru kršitve deluje kot pritožbeni organ.

 

 

Če upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ga mora brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvestiti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev (člen 12 (4) Splošne uredbe). Ob tem je potrebno upoštevati tudi bolj podrobno določbo ZVOP-1, ki v 73. členu določa, da je upravljavec osebnih podatkov na podlagi takšnega ugovora dolžan v 15-ih dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

 

Na podlagi zgoraj navedenega vam IP svetuje, da zahtevo za prenehanje uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja oziroma izbris vaših osebnih podatkov v ta namen podpišete, shranite kopijo in zahtevo na način, ki omogoča poznejše dokazovanje, da je zahteva bila poslana oziroma kdaj je bila poslana (npr. priporočeno, s povratnico ipd.), pošljete na naslov upravljavca.

 

Za zaključek IP še pojasnjuje, da Splošna uredba neposrednega trženja ne ureja posebej, zato se v tem delu še naprej uporabljajo določbe ZVOP-1 (72. člen), ki pa se sicer uporablja zgolj za neposredno trženje po navadni pošti, zato se tudi pristojnost IP nanaša samo na ta del. Neposredno trženje po elektronski pošti oziroma telefonu je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju: ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju: TIRS).

 

Predvsem vam IP svetuje, da si preberete 158. člen ZEKom-1, ki govori o neželeni komunikaciji in ki v prvem odstavku določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja.

 

V kolikor ste torej prepričani, da pošiljatelj SMS nima vašega soglasja lahko podate prijavo neposredno na AKOS.

 

Na temo različnih možnih zakonitih podlag za izvajanje neposrednega trženja je IP izdelal infografiko, ki si jo lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf.

 

S spoštovanjem.